تعمیر کاران خودرو http://cartk.mihanblog.com 2018-05-26T21:37:01+01:00 text/html 2018-05-12T14:15:54+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی آشنایی با قطعات برقی خودرو http://cartk.mihanblog.com/post/1493 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="63" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQg_KAAwBg" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">آشنایی با سیستم برق رسانی خودرو - پدال نیوز</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">pedalnews.ir/fa/news/27311</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IQjAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۹ خرداد ۱۳۹۵ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات برقی</span>&nbsp;در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;اكثر قسمت‌ها در موتور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو با برق</span>&nbsp;كار می‌كنند. ما در این بخش به معرفی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>اصلی سیستم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">برق</span>&nbsp;خودروها می‌پردازیم.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iIHSDvIaMJVU" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQ2Z0BCEYwBg" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="78" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQhOKAEwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو و طرز كار قطعات خودرو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">niazcar.ir/post/قطعات-خودرو-و-طرز-كار-قطعات-خودرو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IUTAH" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۴ بهمن ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>یکی از مهمترین مهارت‌های رانندگی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات خودرو</span>&nbsp;و طرز کار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;است و راننده حرفه‌ای این توانایی را دارد ... شیشه‌بالابر دستی و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">برقی</span>.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iad1W0XQnL5I" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQ2Z0BCFUwBw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="93" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQhdKAIwCA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات پرکاربرد در الکترونیک - کارگیک</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.cargeek.ir</span>&nbsp;› مستندات ، مقالات و راهنماهای رسمی</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IYTAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">شما اینجا هستید: خانه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات</span>&nbsp;پرکاربرد در الکترونیک-arrow_rtl; مستندات ، مقالات و راهنماهای رسمی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات</span>پرکاربرد در الکترونیک-arrow_rtl&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i5jKsFM5MHGM" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQ2Z0BCGMwCA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="107" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQhrKAMwCQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب معرفی کامل تمامی قطعات خودرو - سرزمین دانلود</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.sarzamindownload.com/12753/-کتاب-معرفی-کامل-تمامی-قطعات-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IbjAJ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ شهریور ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>یکی از مهمترین مهارت‌ های رانندگی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات خودرو</span>&nbsp;و طرز کار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;است و راننده حرفه‌ای این توانایی را دارد تا حداقل عیوب ساده را شخصا&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iuDKoYnL0ENo" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQ2Z0BCHEwCQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="121" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQh5KAQwCg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو و لوازم یدکی خودرو - خودروسافت</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">khodrosoft.com</span>&nbsp;› مقالات عمومی خودرو › آشنایی با قطعات خودرو</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IfTAK" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات خودرو</span>&nbsp;یا لوازم یدکی خودروها فقط مناسب تعمیرکاران یا فروشندگان لوازم یدکی نیست. داشتن اطلاعاتی حتی اندک در مورد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;و لوازم&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iOAMAv7eZE7E" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQ2Z0BCIABMAo"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="136" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQiIASgFMAs"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب آشنایی کامل با برق خودرو - پایگاه دانلود رایگان ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.takbook.com/2792-academic.../دانلود-کتاب-آشنایی-کامل-با-برق-خودر/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IiwEwCw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">آشنایی</span>&nbsp;کامل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با برق خودرو</span>&nbsp;ها و مباحث مربوط به آن اتومکانیک ، کویل ، باطری ، دینام، سیم کشی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;( اتومبیل) و ...كتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">برق</span>.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i4kb_5IDogOQ" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQ2Z0BCI0BMAs"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="149" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQiVASgGMAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو - آپارات</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.aparat.com/v/mpAia/آشنایی_با_قطعات_خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8ImAEwDA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۲ خرداد ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>نگین گلستان&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات خودرو</span>&nbsp;آموزش , مکانیک ,&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;, , نگین گلستان.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="155" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQFQibASgHMA0" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قسمت های مختلف خودرو - مکانیک و ماشین آلات</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">loopskiller.com/مقاله-آشنایی-با-قسمت-های-مختلف-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjXqsuaroDbAhVQsKQKHeduDRMQqR8IngEwDQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;مجموعه ای از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;طراحی شده مختلف می باشد که&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با</span>&nbsp;نظم خاص و در ارتباط&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با</span>&nbsp;... آن تقسیم ولتاژ قوی بین شمع های موتور، به کمک چرخش چکش&nbsp;<span style="font-weight: bold;">برقی</span>&nbsp;و قطع و وصل مدار&nbsp;...</span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:14:43+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی آشنایی با قطعات خودرو پراید با تصویر http://cartk.mihanblog.com/post/1492 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="63" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQg_KAAwBg" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">با مهم ترین قطعات خودرو آشنا شوید (قسمت اول) - زومیت</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.zoomit.ir/2016/10/12/147136/auto-parts-online-guide-1/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IQjAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۲ مهر ۱۳۹۵ -&nbsp;</span>در این مقاله&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;که ممکن است در تعمیرگاه نیاز به ... همانطور که در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تصویر</span>&nbsp;مشاهده می کنید در طبق چند عدد بوش وجود دارد، این بوش‌ها ممکن&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iKgPG9hDmDXE" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCEUwBg" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="77" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQhNKAEwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">تعمیرات پراید(از مبتدی تا حرفه ای) - دانلود | نصب برنامه ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://cafebazaar.ir/app/ir.tamerate.khodro.praide.d/?l=fa</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IUDAH" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۳٫۵ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -119px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 46px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۶ - ‏۴۰۲ رأی - ‏رایگان - ‏<span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">Android</span>&nbsp;- ‏کسب و کار/بهره‌وری</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">فهرست&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;فنر ( Spring ) کمک فنر ( Shock Absorber یا Damper ) اگزوز محفظه احتراق موتور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات</span>&nbsp;و اجزا و اصطلاحات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;(مبتدی آوانس و ریتارد</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iKGdMLG2FSEw" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCFQwBw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="92" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQhcKAIwCA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">قطعات خودرو به صورت تصویری</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">niazcar.ir/post/قطعات-خودرو-به-صورت-تصویری/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IXzAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>فیلم آموزش کار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با قطعات خودرو</span>&nbsp;لوازم ماشین؟فیلم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;لوازم ماشین؟کتاب آموزش&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;لوازم ماشین؟آموزش&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تصویری قطعات خودرو</span>&nbsp;لوازم&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i9z166fq0ptA" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCGMwCA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="107" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQhrKAMwCQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو و طرز كار قطعات خودرو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">niazcar.ir/post/قطعات-خودرو-و-طرز-كار-قطعات-خودرو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IbjAJ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۴ بهمن ۱۳۹۴ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات خودرو</span>&nbsp;و طرز كار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;در این پست لیست&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;را برای شما مینویسم . لازم به ذكر است كه شما میتوانید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با</span>&nbsp;تایپ كلمه و&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ivi_VEYtquJc" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCHIwCQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="122" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQh6KAQwCg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب معرفی کامل تمامی قطعات خودرو - سرزمین دانلود</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.sarzamindownload.com/12753/-کتاب-معرفی-کامل-تمامی-قطعات-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IfTAK" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ شهریور ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>یکی از مهمترین مهارت‌ های رانندگی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با قطعات خودرو</span>&nbsp;و طرز کار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;است و راننده حرفه‌ای این توانایی را دارد تا حداقل عیوب ساده را شخصا&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iZ95Mtgu1g5w" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCIABMAo"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="136" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQiIASgFMAs"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">موتور خودرو از چه قطعاتی تشکیل شده است؟ | استپ هلپ</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.stephelp.ir/قطعات-موتور-خودرو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IiwEwCw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱ خرداد ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>موتور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;مختلفی تشکیل شده است از جمله سرسیلندر، ... که ما در این پست قصد داریم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با</span>&nbsp;اجزای آن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنا</span>شویم و وظایف. ... اسبک و اسبک ها روی آن قرار می گیرند که در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تصویر</span>&nbsp;نشان داده شده است. .... بداستارت خوردن موتور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span></span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iNUA6bXbaPNE" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCI8BMAs"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="151" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQiXASgGMAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">سیستمهای اصلی خودرو و قطعات کارکردی آن - آموزش آنلاین ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.guilandr.ir/آموزش-آن-لاین/.../210-سیستمهای-اصلی-خودرو-و-قطعات-کارکردی-آن</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8ImgEwDA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دارد و قریب به 35% گردش مالی صنعت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;مربوط به این بخش میباشد،&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آشنایی با</span>&nbsp;سیستمهای اصلی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;کارکردی آنها بسیار حائز اهمیت است. آگاهی از کارکرد<wbr>&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i4GVWZpkMuV8" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQ2Z0BCJ0BMAw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="165" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQFQilASgHMA0" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو - آموزش رانندگی - آموزش فنی خودرو - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.guilandr.ir/آموزش-آن-لاین/عملی/دوره-آموزش-فنی</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj8momIroDbAhXJDuwKHbQ5ClUQqR8IqAEwDQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دوره آموزش فنی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;آیا&nbsp;<span style="font-weight: bold;">با</span>&nbsp;طرز كار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو آشنا</span>&nbsp;هستید؟ اگر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودروی</span>&nbsp;شما دچار مشكل شد آیا می‌توانید عیب آن را بیابید؟ اگر در حین رانندگی آب رادیاتور جوش آمد چه كار&nbsp;...</span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:14:19+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی نام قطعات خودرو http://cartk.mihanblog.com/post/1491 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="33" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCCEoADAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">انیمیشن قطعات درون موتور خودرو و نحوه ی کار آن ها - آپارات</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.aparat.com/v/.../انیمیشن_قطعات_درون_موتور_خودرو_و_نحوه_ی_کار_آن</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwgkMAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۵ خرداد ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>در این ویدیو مشاهده می کنید که چه قطعاتی درون موتور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;وجود دارد و می بینید که این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;چگونه به هم وصل می شوند و با کار و وظایف هر کدام از این&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ieDuRS_nxJyI" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChDZnQEIJzAA" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="47" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCC8oATAB"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">قطعات درون موتور خودرو - آپارات</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.aparat.com/v/vkGTU/قطعات_درون_موتور_خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwgyMAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۵ خرداد ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>انجمن علمی مهندسی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;ایران در این ویدیو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;یک موتور 4 سیلندر را مشاهده می کنید که به چه شکلی در موتور قرار گرفته و چه وظایفی را به عهده دارند&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="53" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCDUoAjAC"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">با اهمیت ترین قطعات بدنه خودرو برای کارشناسی | اتکس</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://otex.ir/acad/Atu/با-اهمیت-ترین-قطعات-بدنه-خودرو-برای-کارشناسی</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwg4MAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۹ مهر ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>در هنگام خرید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>، در صورتی که کارشناس همراهتان نباشد آیا به درستی می ... لازم است تا شاسی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;تحت عمل فرآیندی به&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>&nbsp;شاسی‌کشی ترمیم شود.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="59" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChC2Agg7KAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">Lektion 2 قطعات بیرونی ماشین به زبان آلمانی - YouTube</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div><div class="th N3nEGc i0PvJb" style="border: 1px solid rgb(235, 235, 235); background-color: rgb(0, 0, 0); float: right; overflow: hidden; margin-top: 4px; position: relative; height: 65px; width: 116px;"><g-img class="PcHvNb" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; display: block; position: absolute;"><img id="vidthumb4" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQICAQEBAQMCAgICAwMEBAMDAwMEBAYFBAQFBAMDBQcFBQYGBgYGBAUHBwcGBwYGBgYBAQEBAQEBAwICAwYEAwQGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBv/AABEIAFoAeAMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABAwQDAQAAAAAAAAAAAAAABwgKAgUGCQEECwP/xABEEAABAwMDAgQCBQgGCwEAAAABAgMEBQYRAAcSCCEJEyIxFFEVGkGX1gojMjNYYXGhFhdScpG2GBkmNGKBo7O0w9Qk/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAEDAgQGBwX/xAA4EQABAwICBgYIBgMAAAAAAAABAAIDBhEEIQUSMUGR0QdRVHGSoRQiQlJhYrHTExYXMlPSCBUj/9oADAMBAAIRAxEAPwDz/wDRrdd0y+Ap1u9WdcuC39pK3sLIqFt0CJUqj9OX/Ljo+Fku+W0QUQFnkVe6VAED3xpvtx+FV1JWtV5tFq1wbPImQbgepbvkXm+tHxbbim1Jz8JkDkk+pQAAIJxka6yKhatmxj8OzDOMrLFzcri+YvnvXwX1PoGLDNmdMAx17HOxtt3LWno1sVX4Y3UG2uotquHaPlSWA5O4XdIUEIIJ7ERcKPpPZOT/AIjXL/hi9QceIzOduTZ/4aQGvLW3ejy1fnP0MpEUlPv3yBj7ca3P01rrsb/Lmtb850v2hvnyWunRrY494XvUTHehMPXBtAlyoLWmJi9HilRSnkcqEXCe32kjPsO+rjSPCm6nq/X2bWoc7a6sXBJhrfj0qmXVIfdW2gEr48YpBUAFEpHqABOMAnVcvR5WkERe/CODRmSbAW673VjKupuR4a2cEnK2d/otaWjW1yP4M3WrKkU2KxRLHL9WluR4SX7hkMJ89EVyUpta3IqUtq8hlawlZSVDjxyVoCq5Xgx9a8Jh5+TRLHaRHkpaeQu4ZAcCylauyPheRwGlE4BwCgnstJPyjTGmRtYPGz+y3RpzRh9o+F3JaoNGtpjvg99YzMx2nuUqykzWEul6P9LTCpBbWlC0qxDwFBSh6T6iASBgEjCLl8MTqLs+pqo1y1TbSk1NLCHfhZFdmqJbX+ioKTCIIOD3B+w/LW1haKqfHS6kMGu7bZrmk267ByonqbQeFj1pZdVvWQ4DzC11aNPwe8PLexpPIXFtm9/ws1mcT/OFroL6AN7GwCatYSsn2RUZxP8A4evoHo0rxu3BP4DmtUVpSrtmJbxTHtGnwo6Ad61oKxVrCGFY4KqE4H+P+56oPQJvYDj6TsX+Px07/wCPWP6bV12J/Ac1P5ypbtLeKZDo1sOpPhmdQ1ah/GwaxtWGvhy7wl3c8wvgFKT3SuMCO6CMH5j7FDNWsHdHdasNjhHeXNWNq2m3C4nb58l7D4gyqAmbgtvuzqjIkk074lRAcVyUAUA8QCAEoyMJHzJzfKaFrjBJorLYmNqKJsmoFfrx6coWCpAPb+H8jjFwWFsrRKtc8SbuBZlsQqQhL5tifbMLNObVMbUp0KeBWtkuuutrUnCAX1ZKVAq10YdqbTuJQ1H362xlzXuTCHW6FQlKXISs8sJHclCEKQE57ccnOCD5S01RB6sbItUbPXfs3ewfqe8rqicPJm69+4JRDHdikyPoyhyER3yri5UFHkyjkUkoEclSjhsFA+asE4woeT9MKbmsU+kQ21ICXY7bj0TJ4OBYCC0kg5LeF479zgEDPXtZ/YSixnYlf3M2zu2pyag+G6m9Np8RSUIABYUGVBJKFNqJKvVkn5YGfUWLsPc9SVRqAbDrVWbiPSDTKfKadf8AIQ55brobByUBa0gqAx60/wBoZkzVgRbUi8b/ALajVwnWeA5pN1U2oByi+XDo4ceY/wBpm1Vp5TbB8ogfCrLY8z84PdSUEj1EA9tfCvW3R6xEYpdfpVNm06ZUU/ERPPdkNqHlYTyT5RTgOYOFYSMBWQRjS/8A9Wlg8gv+iVE5BzmFfBjIV8/49tUHbDb0nkbQoROc5MFPv89T6RV/8cPjf9tC3CHeeA5psNN2U2tjRVx59m2nKW/KfflKlw2ZJUt4rK0ZW2D5YLhKUjHHin+yDq1NbM7bee643tZt4809KWuPLXa1FT5aFOKV2SqnKd75TnLvL5FOANPBesS0ZBZU/Qob3w7QRHDoKg2gewSCfSO/2ahmeN54hPXV0udeVf2n6ct+6rtttlB2ytubFtWJaFHnoRLkMrL7gdlwnnfUQntz4jHYDW1K6onYdv4TIzJvBc4N+NiGEnPrAWA9HBzvbuHNSpGtsdvG4EiMuy7QkOLSEsF23KMAkFZKscaYAnCcAelQPcdscjlFOotFokGDAolHpNKYRyXObpzUGOlbx7ciEQcLPHHfCO4A7jGvPzs3xZvFqvK4KRblN6sq+ZlWmoaQ65tnbhQ0kn1OLIpnZCRlROMAAk9tSSNvOoTchzaWmUSf1Y7o7nXlWWky3N26Qi24r5SQRiDDYgKjpj57jzWnVkjusj068/rLpA0tQWGbJjo4vW2Br5HHvP8AyyHec9181ayLBzHIngOa3gNMWom7XamKhdym1tPJiUh6KgQESHEqH6sxuJSkKBSpS1AFIPH3zeVKQqB5fkR25olNnzUPQsqaAVyBUYOBklPYIz2HqHfMYDcHcLqdt1qVUT4wG9W3MZUtLTMS9Nutu6s4244oJQgtM28w4O60jKiB3GVZIzlWxG4vWq7HXebXiYXX1IQfoWW/Z9NuHp+t61aBPnGOr4QTHoTD0lcYPKRzDXlOfm1Dt3B+E7phxLNAf7J8LWQEgNc78doeTsDXGENOz3rDaTZZGDCB+rc37hzUlJ1plx+mrS640y1GQme20qngKc5krVgwCVEDiB3QCPsB9Rqlpp8hupokRGCw4rlDQhUdWMLSU5SiMhQwE+3NXfsSQc6j5bSdRvVFtdQKJF3+6zGd/wCuQWluV2FaWycC2iqUVLPluTmpKkeW2VJQU8W1qSjISknt2Lw8STcZqS6yxuExTX3HQuFRLfpTD8ggk4Qp1xs8k4A7obSex741y2K/yOZh5XMiwwlt7pdn8RrMB+OYHFVubgG7SeA5rd/Raa/Cr7zLjTD0TyVIWpx1/h2A9QSWvK5Z/sq75J/dqnURHfzxcOuepMOjZ2+p9sWXFvyTbju6EaHS5MhVfhsqelxUwnoC21R0JQ60pfMOoeQAW+CkrVTr2KntNV1UWimYz0OOEPzDZJHB1iAQbNY4AEHeb9YCr1tHjeeA5qahWRfBqV0Ow29m0UpiQgQp9YW+qShavLwmagAJCiQkghffCBj7dY5DpO60aOiLTrR6fFFc1b8yLClymmklz84pzAjHKnHDzKse6s4V+kfjd9rUqrV26RP6fn7tcqTCmDXV1qKGJ8bk24WleY6FtguNpVwCCgkZJypQ1crV2m27uCJJq9Y2ZYsuou1FSkwqlIaXLUSlC1vFUd1SUlS1LScKJUEnl2VjXdLBZNYVDrUtusz74tDbKmyKipgRkWgkylPNBvCjJcW0kK7FISBn0YJxnilTGKbTorgeiwIUZ1LRQl1iKlCggnJTkD2JAOP3axy2LAsyy5FSl2tbtNocmsNRm6o9AZ4qfRHCgyFfPiHF4/vHWYaIjRo0aIjUDb8oOiU9nxB7rqkklTo2vtdKGwjP6MZXf+ep5OoRPjsx7Wn9fF1QLhwvzNt7a4tpUQoAxj7Aath/esJDZq0XdH27d2UTftMO3nExqVIjMIvGVSLPj3DX0UQSUfFfRdIcebXNe/VrU0wfOKWjwGdO83Z6w+lbZ+n2fUXrIsXdy9qhvKzThs3t5aVf2evmPUZ6HnTVVW9OL7clK32gyt9wpJeeR2IVnTHNwej3b3c1kooE+tU6TIGVcWQ+kZz7AEH5e+NW+2uknqxsmVCd296yLmpUWloQKdb99Pv1WmxsewbgzEvxxj27IHy1wlR0czSeMkxOo0veLXD5YnZCwBfGTdvylu87bqxkrABZbNXOp/w59yq9dNLsza+47udsatw0XJTZ240g0yfXJCXmXzFS6ssy1x2kvl51EJLXBxQRIcLnFWLbo9VHVfULLqrHT5JpOz+29n/DwKWwmhwVQJLS208EyHH5LavglLKYoQyCrzSkZbQfMDHb22N60r0bWxfHWht7SGSgISztn0y0GnBwgdi58FBhAqx7qUSSfcnS77D7Qu2paCtvN4d4KDWKS+yp+u3tS7Tk0Gq1GNwWksyEJnOx3C4lQaL6I4kEJT+dChy1yVO9E+i4cUyTSQM7I2arWvlfML7Naz2sa3LINa2w6yk0znnIpcdteqzbfcy0rYuauVHcPcC5Lgt+JNf2y2XhreS3JdZS47HkVNSPJZKXHC35SnI6+xPmAjGloVTuofcWkVOn7e2ltl0qWtJjqSu4p5FauVaCk8XCla/Q6Fq5YkLmJ9IwdN4o/UVtjYtKqEG1mIqItPnuM01thzykFhHZOEJAAHb2xj27aSW6usWTKaMelobhtLBC/h0gDPzAB7Z/djV2iOhaktH4nWdEZBe9nH1Rn7osDb5tZU6zALhKdTumyi7S0FFoVretO6j0GdPqap9ToaIz5nzpT0mSVcFYyXpUg5RxyF4IUEo48aYtcO/Ul6RImuyEuPvp/WKykj+Gude1xtjijDdgGQVIa969PSuyrU/pLd8aRdW8kWpKWnzqdRhMVBZKgkByKttotJIODxWrPsSngpBUnqq9tkyuPUpm5/ULSkOzmUxg/FqhaW5PmpS2ylSYigQt5CUgA+lLoAISoAKbc9dqUGq3bnf+z7ViMM8mKTVraiqkUvgppSnOa30+a1wS8lRUjsVnCklsjVjVXbhiTakJPVJtckPT0/D0+Za8FJiI8pkrZH/7goqwhxwFWSPP7hSUpSNFbayO3rDhXXSkVuFuFvRFiSpklDLFUr6or6FR5biQeCmgviFIUE8s82ynlyGNLXS4ApdOhU4S59Q+CjIb+OqkovSHikY5uLP6Sj7k/wCAHtpKrU3DotJorDV9btbd3DW3pXefQpLMSOkKU22lsI85eSFuJ9RI/THYYzpXIkqNOixpsN5uTEmR0OxZDSsocbWAUqB+0EEHRF2NGjRoiNNx3J6QOljeO6n753X6e9odxbykw2Y8i57ysOJUJy2Gk8Wmy84gq4pHYDOBpx2jS9kTRYfQH0SU9RXA6U9hYayMFUXbKC2f5N6+8voO6LpwCZvS3sbLSPZMnbmGsfzb07PRqblNiabG6Dui6GFCJ0ubGxkrBC0sbcQkgg++QG9dCZ4ffQ5UUuJn9JfT/MS8PzqZW10BYV/HLWng6NRchRYJjX+rK8PDBH+hN0x4PuP6mqZ3/wCjrj/VkeHfjH+hL0xY+X9TNMx/2dPm0am5UpiLnhe+HI9+t6HOlpz+/snSz/6NU6fho0uUSM1ml3mut1t6n7c7YVaM+tSoVZq1QLEl30JHB9IjrJ5AEeZy7DA4KCcqsDNP3MbYw/tDss64jkoIYupbSFOpdUkuHNPVxC2vLVj1FCiUkqHq1Eiqn5Xx4R1ck1qbWelrrkny7kTxrylWXbyG3uwHINi6+KVYA7pwf36tqPyt7wekLdcHSx15lUgOB/zLeoagsOfrMg3dg8sDPzwM5xqEUvBdM3McmclbO7MOQ32yJSXLpX5oWHcoUVfR5ChwCFFOBhWAFK9wvFPC0wIaHI8WI63FQl6JCc5stLAAUhBwMpSQQOw7D2HtqE8fyujwg/MbdHS918IW3Lcey3QaIjktalKPMC7vUkKWohKspT24gYGsstT8sd8KSyBU02v0zdc9KTWJfn1BCbDtp0LdyTkBd0niMqUcJwMknGToimg6NQ7PrrHhn/s99dP3cWr+J9H11jwz/wBnvrp+7i1fxPoimJ6NQ7PrrHhn/s99dP3cWr+J9H11jwz/ANnvrp+7i1fxPoimJ6NQ6lflrHho49PT51zg/NW29qkf5n1T9dX8NP8AZ/65fuztb8UaIpi+jUOn66v4af7P/XN92VrfinXH11fw0/t6f+uX7s7W/FGiKYvo1DnV+Wr+GoAePT91yE/YFbaWsB/mjXxP5az4bnnISnp563jHIPmOnbu1wsfLCf6TYP8AiP8AnoimPaNQ6Prq/hqfs/dcv3Z2t+KNcaIvMf0aNGiI0aNGiI0aNGiI0aNGiI0aNGiI0aNGiI0aNGiI0aNGiL//2Q==" class="rISBZc" height="87" width="116" alt="ویدئو برای نام قطعات خودرو" style="display: block; border: 0px; position: relative; top: -11px;"></g-img><span class="vdur mWTy7c" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; border-top-right-radius: 2px; bottom: 0px; font-size: 11px; font-weight: bold; padding: 1px 3px; position: absolute; left: 0px; text-align: left; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);">▶&nbsp;3:56</span></div></div><div style="margin-right: 125px;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.youtube.com/watch?v=kBR1xzVdFjE</span></cite></div><div class="slp f" style="">۲ مرداد ۱۳۹۶ - بارگذاری توسطآموزش مکانیک خودرو به آلمانی</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">Lektion 2&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;بیرونی ماشین به زبان آلمانی. آموزش مکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;به آلمانی. Loading... Unsubscribe from آموزش مکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;به آلمانی? Cancel</span></div><div style="clear: right;"></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="62" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCD4oBDAE"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">کنترل کیفی قطعات خودرو(مکانیکی) - دانشگاه جامع علمی ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.uast.ac.ir/fa/field/212140/کنترل-کیفی-قطعات-خودرو-مکانیکی-</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwhBMAQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">نام</span>&nbsp;درس,&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>&nbsp;رشته, مقطع, پودمان. کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد. ترمی, پودمانی. آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد, کنترل کیفی<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>(مکانیکی), کاردانی&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="67" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCEMoBTAF"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">قطعات خودرو - شرکت تولیدی و صنعتی باباصنیع</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.babasani.ir/index.php/products/car</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwhGMAU" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">تولید انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>. نمونه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;تولیدی شرکت باباصنیع به شرح زیر است :&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>&nbsp;محصول : تقویت لولای درب جلو پژو. شماره فنی : 9613410180-280. دربارۀ محصول<wbr>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="73" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCEkoBjAG"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">ثبت نام در نمایشگاه قطعات خودرو شمال كشور | همایش های ساپکو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">fair.sapco.com/News/Details/2078</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwhMMAY" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">همزمان با افتتاح سایت نمایشگاه ها و همایش ها ، ثبت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>&nbsp;در "نمایشگاه تخصصی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;استان مازندران " از تاریخ 30 شهریور لغایت 2 مهرماه سال جاری در شهر قائمشهر،&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="78" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCE4oBzAH"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">پورتال سازمانی شرکت سایپا یدک - قیمت قطعات</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.saipayadak.org/470</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwhRMAc" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">ایمنی و نگهداری; مراقبت از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;· نکات کاهش مصرف سوخت · الزامات ایمنی پراید دوگانه سوز · ایمنی سرنشینان&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;· عیب یابی ... كد قطعه,&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>&nbsp;قطعه, مارك, قیمت (ریال)<wbr>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="84" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCFQoCDAI"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">ایدرو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.idro-autoparts.com/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwhXMAg" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">راهنمای ثبت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>; مقررات عمومی; رزومه شرکت; اطلاعیه ها; گالری تصاویر; تماس با ما ... وضعیت ثبت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>: فعال آبان ۱۳۹۷ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>، لوازم و&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="89" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChAVCFkoCTAJ" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">مزایده قطعات خودرو - پارس نماد داده</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.parsnamaddata.com/auction-category-281.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiSl9rtrYDbAhXPGuwKHZ7sD6A4ChCpHwhcMAk" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">مزایده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>، مزایدات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;داغی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>، مزایده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;کامیون، مزایدات اطاق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>، مزایده ضایعات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>، مزایدات لاستیک<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>، مزایده سپر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>، مزایدات صندلی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>. ... ثبت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">نام</span>. مـناقصات امــروز: مـناقصات دیـروز: 750. مـزایدات امـروز: مـزایدات دیـروز:.</span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:12:59+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی آموزش قطعات خودرو http://cartk.mihanblog.com/post/1490 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="34" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQgiKAAwAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">با مهم ترین قطعات خودرو آشنا شوید (قسمت پایانی) - زومیت</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.zoomit.ir/2016/10/12/147138/auto-parts-online-guide-3/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IJTAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۴ مهر ۱۳۹۵ -&nbsp;</span>در این مقاله با انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;که ممکن است در تعمیرگاه نیاز به ... 0. مقالات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش خودرو</span>&nbsp;... این<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;میل موجگیر را به&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;متصل می‌کنند.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ibH7fTZo4XCY" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQ2Z0BCCgwAA" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="48" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQgwKAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب معرفی کامل تمامی قطعات خودرو - سرزمین دانلود</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.sarzamindownload.com/12753/-کتاب-معرفی-کامل-تمامی-قطعات-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IMzAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ شهریور ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>یکی از مهمترین مهارت‌ های رانندگی آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;و طرز کار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;است و راننده حرفه‌ای این توانایی را دارد تا حداقل عیوب ساده را شخصا&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i5mTvcNFCQbA" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQ2Z0BCDYwAQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="62" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQg-KAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو - آموزش رانندگی - آموزش فنی خودرو - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.guilandr.ir/آموزش-آن-لاین/عملی/دوره-آموزش-فنی</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IQTAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دوره&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;فنی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;آیا با طرز كار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;آشنا هستید؟ اگر خودروی شما دچار مشكل شد آیا می‌توانید عیب آن را بیابید؟ اگر در حین رانندگی آب رادیاتور جوش آمد چه كار&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i7tAHfRbBMc0" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQ2Z0BCEQwAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="76" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQhMKAMwAw" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو و طرز كار قطعات خودرو</span></h3><div class="s" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">niazcar.ir/post/قطعات-خودرو-و-طرز-كار-قطعات-خودرو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8ITzAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۴ بهمن ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;و طرز كار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;در این پست لیست&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;را برای شما مینویسم . لازم به ذكر است كه شما میتوانید با تایپ كلمه و&nbsp;...</span></div><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><div class="g" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="106" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQhqKAAwCQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش مقدماتی شناخت قطعات خودرو | آموزش مقدماتی قطعات ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">mahan-amoozesh.com/آموزش-مقدماتی-شناخت-قطعات-خودرو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IbTAJ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دوره&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;مقدماتی شناخت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;مختص کارآموزانیست که اطلاعات کمی درباره اصول کارکرد موتور دارند.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;مقدماتی<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>. **توجه توجه**. دوره&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;مقدماتی&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i5gramyFXF_8" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQ2Z0BCG8wCQ"></div></div></div></div><div class="g" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="119" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQh3KAEwCg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو و لوازم یدکی خودرو - خودروسافت</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">khodrosoft.com</span>&nbsp;› مقالات عمومی خودرو › آشنایی با قطعات خودرو</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IezAK" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;یا لوازم یدکی خودروها فقط مناسب تعمیرکاران یا فروشندگان لوازم یدکی نیست. داشتن اطلاعاتی حتی اندک در مورد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;و لوازم&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iFuqO4_Nqs9U" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQ2Z0BCH4wCg"></div></div></div></div><div class="g" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="134" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQiGASgCMAs"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آشنایی با قطعات خودرو - آپارات</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.aparat.com/v/mpAia/آشنایی_با_قطعات_خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IiQEwCw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۲ خرداد ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>نگین گلستان آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو آموزش</span>&nbsp;, مکانیک ,&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;, , نگین گلستان.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="140" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQiMASgDMAw" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;"><font face="arial, sans-serif"><span style="font-size: 18px; font-weight: 400; white-space: nowrap;">دسته آموزش ... فهرست قطعات خودرو فنر ( Spring ) کمک فنر ( Shock Absorber یا Damper ) اگزوز محفظه احتراق موتور آشنایی با قطعات و اجزا و اصطلاحات خودرو (مبتدی</span></font></h3><div class="s" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.mahankhodro.com/دوره-آموزشی-آشنایی-با-قطعات-خودرو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IjwEwDA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۰ دی ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>ماهان&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;|&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;مقدماتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;موتوری | دوره&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>&nbsp;آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;| این دوره ابتدایی ترین دوره<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>&nbsp;در خصوص تعمیرات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;(مکانیک&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="146" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQFQiSASgEMA0" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">تعمیرات پراید(از مبتدی تا حرفه ای) - دانلود | نصب برنامه ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://cafebazaar.ir/app/ir.tamerate.khodro.praide.d/?l=fa</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjIjvDHrYDbAhVJIpoKHb7KCjYQqR8IlQEwDQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۳٫۵ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -119px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 46px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۶ - ‏۴۰۲ رأی - ‏رایگان - ‏<span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">Android</span>&nbsp;- ‏کسب و کار/بهره‌وری</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دسته&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;... فهرست&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات خودرو</span>&nbsp;فنر ( Spring ) کمک فنر ( Shock Absorber یا Damper ) اگزوز محفظه احتراق موتور آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قطعات</span>&nbsp;و اجزا و اصطلاحات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;(<wbr>مبتدی</span></div></div></div></div></span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:12:12+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی دانلود آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها http://cartk.mihanblog.com/post/1489 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="34" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQgiKAAwAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">دانلود آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها - دانلود رایگان | وطن ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">vatandownload.com/2011/09/car-training-دانلود-اموزش-Free.php</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IJTAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">ایا از انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اجزای ماشین</span>&nbsp;خود یا انواع Optionهای ان خبر دارید . در این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اموزش</span>&nbsp;اختصاصا به بحث و بررسی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;طراحی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو ها</span>پرداخته میشود . هرچه سطح فنی شما از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ماشین</span>&nbsp;و&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ilIuYo57WGfE" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCCgwAA" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="48" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQgwKAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها - SoftGozar.com - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.softgozar.com/.../SoftwareDescription.aspx?...دانلود%20آموزش%20کامل%...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IMzAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;مجموعه ویدئوهای آشنایی با برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;و تعمیرات مربوط به آن شامل باتری، سوئیچ، استارت و دینام |&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها</span>.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iW3ROu6WHKsg" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCDYwAQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="62" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQg-KAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها - کاسکان دانلود</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">kaskan.vcp.ir/posts/46458-دانلود-آموزش-کامل-سیستم-و-اجزای-خودرو-ها</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IQTAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۸ تیر ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>سورپرایزی بی نظیر برای دانشجویان رشته ی مکانیک و فنی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها</span>&nbsp;به صورت<span style="font-weight: bold;">کامل</span>&nbsp;- بیش از 10 گیگابایت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="68" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQhEKAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود آموزش کامل سیستم و اجزای خودرو ها | دانلود رایگان,داستان ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">planet.iranskin.com/?p=2913</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IRzAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۶ شهریور ۱۳۹۰ -&nbsp;</span>باز هم برای اولین بار در وب سایت های ایرانی از وطن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;.. سورپرایزی بی نظیر برای دانشجویان رشته ی مکانیک و فنی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;…&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش کامل سیستم و</span>&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i_ulyuBbQ_rk" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCEswAw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="83" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQhTKAQwBA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب معرفی کامل تمامی قطعات خودرو - سرزمین دانلود</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.sarzamindownload.com/12753/-کتاب-معرفی-کامل-تمامی-قطعات-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IVjAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ شهریور ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>درایور PC و لپتاپ · بهینه سازی ویندوز ·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;عامل ویندوز · سرگرمی های دسکتاپ .... در این مطلب کتاب معرفی<span style="font-weight: bold;">کامل</span>&nbsp;تمامی قطعات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;را برای شما آماده کرده ایم. در این کتاب با تمامی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اجزای خودرو</span>&nbsp;از ریز تا درشت آشنا میشوید. ... سایر کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ها</span>... دسته بندی :&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;&gt; :: بخش&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>&nbsp;:: &gt;&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;: کتاب و مجلات الکترونیکی&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ilA0fGQjx4Y4" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCFkwBA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="97" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QtgIIYSgFMAU"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود فور آی - آموزش تعمیر اتومبیلهای سواری قسمت اول (اصول ...</span>یس میشود به همین ... سوخت رسانی ،&nbsp;<span style="font-size: small; font-weight: bold;">سیستم</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">جرقه زنی ،</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small; font-weight: bold;">سیستم</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">روغنکاری ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div style="clear: right;"></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="100" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQhkKAYwBg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش جامع قطعات و تعمیر خودرو - مکانیک نوین</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">novinmech.com/14433-car-fixing-tutorials.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IZzAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -&nbsp;</span>فیلم جامع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;قطعات و تعمیر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;به زبان فارسی. ... مکانیک، آشنایی با قطعات و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;و همچنین تعمیرات آن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ها</span>&nbsp;می باشد ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;نمونه ای از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;*** .....&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;جزوه درس استاتیک ·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;جزوه درس طراحی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اجزای</span>&nbsp;یک ·<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;جزوه&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iLVuDSX23INI" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCGswBg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="112" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQhwKAcwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب آموزش تعمیر اتومبیل های سواری / آموزش تعمیر ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.takbook.com/216766-miscellaneous/دانلود-کتاب-آموزش-تعمیر-اتومبیل-های-سو/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IczAH" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;تعمیر اتومبیل های سواری /&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;تعمیر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;/ شناخت قطعات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;/ اصول ... همزمان با نمایشگاه کتاب، تخفیف ویژه فرادرس روی همه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش ها</span>&nbsp;... جدای از موتور ، یک سری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;هایی است که روی موتور کار می کند ، مثل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;سوخت ..... شود(حتما نام&nbsp;<span style="font-weight: bold;">کامل</span>&nbsp;کتاب و دلیل حذف قید شود) ، درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ifa_jKcT_tBg" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCHUwBw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="125" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQh9KAgwCA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود برنامه مکانیک حرفه ای شو(خودرو) از بازار اندرویدی مایکت</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.myket.ir</span>&nbsp;› برنامه‌ها › آموزشی › مکانیک حرفه ای شو(خودرو)</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IgQEwCA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۴٫۵ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -106px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 59px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۴٫۵ - ‏۶۳ رأی - ‏رایگان - ‏<span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">Android</span>&nbsp;- ‏کسب و کار/بهره‌وری</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">اموزش</span>&nbsp;قطعات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>+تعمیرو عیب یابی خودر+اموزشهای عمومی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>+فیلم های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اموزشی</span>&nbsp;... توانید سطح اطلاعات فنی خود را در زمینه<span style="font-weight: bold;">اجزا</span>&nbsp;و قسمتهای مختلف&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;افزایش دهید و برای ... و پیش پا افتاده از مراجعه به تعمیرگاه خودداری کرده و در هزینه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ها</span>&nbsp;صرفه جویی کنید. ... رایگان. rating_5 4.73. دانشجویار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;گلستان(پیام نور).&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>. رایگان.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i_Y3KRov1od8" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0Q2Z0BCIQBMAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="140" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QFQiMASgJMAk" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">سایت تخصصی دانشجویی مکانیک خودرو - دانلود کتاب ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">foradi.blogfa.com/category/7</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjDk4CwrYDbAhVoMJoKHZ6fBL0QqR8IjwEwCQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">سایت تخصصی دانشجویی مکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;-&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتاب تعمیرات&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;- مجموعه کاملی از کتاب و جزوات و تحقیق آماده ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;فیلم<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;باز و بسته کردن و عیب یابی و تعمیر گیربکس پراید ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتاب راهنمای تنظیمات و سرویس&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ها</span>&nbsp;(پژو پرشیا) ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتاب<span style="font-weight: bold;">سیستم</span>&nbsp;سوخت رسانی بنزینی ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش کامل</span>&nbsp;برق اتومبیل.</span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:11:31+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی دانلود رایگان فیلم آموزشی تعمیرات خودرو http://cartk.mihanblog.com/post/1488 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="36" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCCQoATAB" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">فیلم آموزش تعمیرات تخصصی خودرو و برق خودرو به زبان ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.ninisite.com/.../فیلم-آموزش-تعمیرات-تخصصی-خودرو-و-برق-خودرو-به-...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwgnMAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱ مرداد ۱۳۹۴ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">فیلم آموزش تعمیرات</span>&nbsp;تخصصی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;و برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;به زبان فارسی,خرید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم</span>&nbsp;...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;ها,<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;پژو206,<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>تعیمر ماشین پژو405,<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>,<span style="font-weight: bold;">رایگان</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="42" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCCooAjAC"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">پارس مکانیکال - دانلود رایگان فیلم آموزشی تعمیرات پراید</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">parsmechanical.blogfa.com/post-351.aspx</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwgtMAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">دانلود رایگان فیلم آموزشی تعمیرات</span>&nbsp;پراید.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;پراید / قسمت 1&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;پراید / قسمت 2.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;پراید / قسمت 3.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;پراید / قسمت 4.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="49" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCDEoAzAD"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب آموزش تعمیر خودرو سواری با فرمت PDF</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.yasdl.com</span>&nbsp;› نرم افزار کاربردی ›&nbsp;<span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;">کتاب الکترونیکی PDF</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwg1MAM" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -&nbsp;</span>ما برای شما امروز&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر خودرو</span>&nbsp;را آماده کرده ایم که با استفاده ... شما هم اکنون می توانید کتاب<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر خودرو</span>&nbsp;سواری را از سایت یاس&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;دریافت نمایید<wbr>. .... برچسب ها pdf&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود رایگان</span>&nbsp;جزوه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات آموزش</span>&nbsp;تصویری<span style="font-weight: bold;">تعمیر خودرو</span>&nbsp;... کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود رایگان</span>&nbsp;کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر</span>&nbsp;پراید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود فیلم آموزش تعمیر</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="56" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCDgoBDAE"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش مکانیک و برق خودرو - کارگیک</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.cargeek.ir/آموزش-مکانیک-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwg7MAQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">شما اینجا هستید: خانه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;مکانیک و برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>-arrow_rtl;&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;مکانیک و برق ....&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم آموزشی تعمیر</span>&nbsp;تاکومتر (دورسنج موتور) پژو 206 + معرفی و آشنایی با تاکومتر ·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;..... دستورالعمل بازکردن و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;پنل پژو 206 P6L · دستورالعمل&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="62" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCD4oBTAF"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کاملترین مجموعه فیلم های آموزشی مکانیک خودرو - مهندس یار</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://mohandesyar.com/فیلم-آموزشی-اتومبیل/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwhBMAU" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۰ خرداد ۱۳۹۲ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کاملترین مجموعه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم</span>&nbsp;های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>&nbsp;مکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>. 1051 بازدید ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر خودرو</span>&nbsp;... با این وجود اکثر مطالب مهندس یار به&nbsp;<span style="font-weight: bold;">رایگان</span>&nbsp;قابل دانلوده .</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="69" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCEUoBjAG"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">فیلمهای مکانیک خودرو و برق خودرو - میهن وب 501</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.mw501.com/post/3309</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwhIMAY" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۳ بهمن ۱۳۹۴ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;جامع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات خودرو</span>&nbsp;، مکانیک و و برق خودروآموزش&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات خودرو</span>&nbsp;مکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;و برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;بیش از 50 ساعت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم آموزشی</span>&nbsp;فارسی توسط شرکت های ایران&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود آموزش تعمیرات</span>&nbsp;و برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;با لینک مستقیم و کیفیت بالا ؟ ... پایان نامه,<wbr>پروژه,گزارش کارآموزی و مقاله ·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود رایگان</span>&nbsp;و هدیه · طرح توجیهی مالی و&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="76" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCEwoBzAH"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">هنـرستان مـکانیک خودرو - فیلم های آموزشی</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.pistonengine.blogfa.com/category/4</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwhPMAc" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">هنـرستان مـکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;-&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم</span>&nbsp;های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>&nbsp;- تـکــنولـوژی مـولد قـدرت - هنـرستان مـکانیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>. ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;مطالب مفید (نرم افزار) ....&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم آموزش تعمیرات خودرو</span>&nbsp;پراید.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="82" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCFIoCDAI"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتابهای تعمیر خودرو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">iraneee.ir/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwhVMAg" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">فهرست اصلی. صفحه اصلی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;· راهنمای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">فیلم</span>&nbsp;های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی خودرو</span>&nbsp;·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود</span>&nbsp;کتابهای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر خودرو</span>&nbsp;· تماس با ما · سبد شما · RSS. راهنمای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;كیا سراتو.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="88" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBAVCFgoCTAJ" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">اتحادیه لوازم یدکی رامشیر - دانلود رایگان فیلم آموزشی ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">asnaframshir.blogfa.com/post/28</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjex6CerYDbAhUkCpoKHTBjA1k4FBCpHwhbMAk" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">اتحادیه لوازم یدکی رامشیر -&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دانلود رایگان فیلم آموزشی تعمیرات</span>&nbsp;پراید | قوانین ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیرات</span>&nbsp;سیستم تعلیق پراید ... بازدید و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر</span>سیستم فرمان و هدایت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span></span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:10:47+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی آموزش تعمیر موتور خودرو http://cartk.mihanblog.com/post/1487 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="33" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCCEoADAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">بایگانی‌ها آموزش تعمیرات موتور و گیربکس خودروی مگان | ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://mekanikekhodro.ir/tag/آموزش-تعمیرات-موتور-و-گیربکس-خودروی-مگ/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwgkMAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>نوع فایل : PDF. قیمت : ۴۰،۰۰۰ تومان. زبان : فارسی و انگلیسی. منتشر شده توسط سایپا یدک. مجموعه کامل فایل های راهنمای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات خودروی</span>&nbsp;مگان شامل&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="39" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCCcoATAB"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود کتاب آموزش تعمیر خودرو سواری با فرمت PDF</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.yasdl.com</span>&nbsp;› نرم افزار کاربردی ›&nbsp;<span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;">کتاب الکترونیکی PDF</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwgrMAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -&nbsp;</span>دانلود کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر خودرو</span>&nbsp;سواری با فرمت PDF دانلود کتاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر خودرو</span>&nbsp;سواری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;کلی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر خودرو</span>&nbsp;های سواری و نحوه باز و بست&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="46" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCC4oAjAC"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">کاراموتور - آموزش تعمیر موتور تخصصی انواع خودروهای هیوندا و کیا</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">carman-tc.com/news/35-آموزش-تعمیر-موتور-هیوندا-کیا.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwgxMAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">گروه فنی مهندسی کارمن با تکیه بر مربیان کاردان با سالها تجربه در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;هیوندا و کیا و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;دیده در کره جنوبی، دوره های<span style="font-weight: bold;">آموزشی تعمیرات</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;های&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="51" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCDMoAzAD"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">معرفی رشته «تعمیر موتور خودرو» در شاخه کاردانش - کانون ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.kanoon.ir</span>&nbsp;› هنرستانی ها › آشنایی به رشته های هنرستان</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwg3MAM" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۲ مهر ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>رشته «<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور خودرو</span>» در زمینه صنعت از گروه مکانیک قرار دارد. معرفی رشته. امروزه تکنولوژی، شتابان رشد و توسعه می‌یابد و در این میان صنعت&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="58" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCDooBDAE"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش تعمیر موتور خودرو _ تعمیر گیربکس - 1221 - کهک - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">kahak.niazerooz.com/c-4582/a-731953?key=تعمیرات+پراید&amp;c=2622</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwg9MAQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر موتور خودرو</span>&nbsp;_&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر</span>&nbsp;گیربکس با مناسب ترین قیمت آموزشگاه فنی دنیای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;برگزاری دوره : اتومکانیک درجه دو و درجه یک شامل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور</span>&nbsp;-&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="63" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCD8oBTAF"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش تعمیرات خودرو - Apps on Google Play</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamirat.com&amp;hl=en_US</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwhCMAU" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">توضیحمرجع کامل عیب یابی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;با بیش از 100 موضوعاستارت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;را نمی چرخاند (نور چراغ جلو کم است.)استارت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;را نمی چرخاند. (نور چراغ جلو خوب است.)&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="68" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCEQoBjAG"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزشگاه مکانیک خودرو در اصفهان|پیشتازان دیزل|آموزش تعمیر ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.pishtazan-edu.com/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwhHMAY" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">هدف از دوره شناخت و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیرات</span>&nbsp;سیستم سوخت رسانی و برقی و شناخت وتعمیرات اجزای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;های نسل جدید اسکانیا و نحوه عیب یابی و همچنین شناخت ابزار مخصوص ها&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="74" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCEooBzAH"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">تعمیر موتور و برق خودرو - خبرگزاری فارس</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.farsnews.com/13960722001281</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwhNMAc" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۵ مهر ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>به گزارش خبرنگار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;و پرورش خبرگزاری فارس، رشته «<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور</span>&nbsp;و برق&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>» در زمینه صنعت از گروه مکانیک قرار دارد. *معرفی رشته.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="80" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCFAoCDAI"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">سبقت آزاد - آموزش مکانیک و تعمیرات نگهداری خودرو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">sebghatazad.com/categories/آموزش-مکانیک-و-تعمیرات-نگهداری-خودرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwhTMAg" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">آموزش خودرو</span>&nbsp;در بخش‌های نگهداری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>،&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر خودرو</span>&nbsp;و همچنین آشنایی با قطعات مختلف&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;را ... سبقت آزاد یک سایت تخصصی<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;است که با ارائه فیلم های تست و بررسی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">خودرو</span>&nbsp;و ... grade شرایط فروش محصولات کرمان&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;در نیمه دوم اردیبهشت ماه 97</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="85" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBAVCFUoCTAJ" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">اخذ دیپلم تعمیر موتور خودرو در مجتمع فنی رهرو - آموزش حرفه ای ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">rahroedu.com/اخذ-دیپلم-تعمیر-موتور-خودرو-در-مجتمع-فن/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjbtfOHrYDbAhXta5oKHU_EBPA4FBCpHwhYMAk" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>این رشته در مقطع دیپلم با دو گرایش&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;داده می‌شود. ... رشته&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور خودرو</span>&nbsp;یکی از رشته‌های گروه مکانیک است که در آن آموزش‌های مربوط به صنعت&nbsp;...</span></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T14:08:19+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی اموزش تعمیر موتور http://cartk.mihanblog.com/post/1486 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="33" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCCEoADAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">دوره آموزشی تعمیر موتور هیوندا و کیا | آموزشگاه موتور آزمای ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://motorazma-edu.ir/course/دوره-آموزشی-تعمیر-موتور-هیوندا-و-کیا/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwgkMAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">در این دوره هنرجو به صورت عملی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;را باز وبست کرده و طی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اموزش</span>&nbsp;کلیه عیب های متداول قطعات،نکات اسمبل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>،ویژگی های قطعات و کلیه نکات مربوط به&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور</span>&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ivsaJ2kSF2xo" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChDZnQEIJjAA" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="45" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCC0oATAB"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">کاراموتور - آموزش تعمیر موتور تخصصی انواع خودروهای هیوندا و کیا</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">carman-tc.com/news/35-آموزش-تعمیر-موتور-هیوندا-کیا.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwgwMAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">گروه فنی مهندسی کارمن با تکیه بر مربیان کاردان با سالها تجربه در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;هیوندا و کیا و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;دیده در کره جنوبی، دوره های<span style="font-weight: bold;">آموزشی تعمیرات</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;های&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="50" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCDIoAjAC"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span class="sFZIhb b w xsm" style="font-weight: bold; font-size: x-small; cursor: auto; margin: 0px 0px 0px 3px; float: right;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">[PDF]</span></span><span style="cursor: pointer;">تعمیر موتور دیزل - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/215/C310123.pdf</span></cite></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">تهران: خیابان ایرانشهر شمالى ساختمان شمارۀ 4&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;و پرورش )شهید موسوى( ... است فراگیران از جنبه های مختلف برای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور</span>دیزل آماده شوند و با آموختن روش&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="52" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCDQoAzAD" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزشگاه فنی و حرفه ای نشان برتر | معرفی دوره تعمیر موتور ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">neshanebartar.com/introduction_lesson.aspx?lesson_id=116</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwg3MAM" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;دوره&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;موتورسیکلت در آموزشگاه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;موتورسیکلت: کلاس ها به صورت حضوری و کاملا عملی در آموزشگاه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>موتورسیکلت نشان برتر برگزار&nbsp;...</span></div><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;">آموزش تعمیر موتور سیکلت - شیپور</div><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="g" style="line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="60" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCDwoBTAF"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش تعمیر موتور سیکلت - شیپور</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.sheypoor.com</span>&nbsp;› تهران › تهران › خدمات › آموزش</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwhAMAU" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -&nbsp;</span>آموزشگاه فنی و حرفه ای نشان برتر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر موتور</span>&nbsp;سیکلت درجه 2 مدت زمان دوره: 1 ماه و نیم الی 2 ماه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش</span>&nbsp;از 0&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="67" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCEMoBjAG"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">تعمیرات موتور کامیونت ایسوزو ۶ تن - آموزش تعمیرات ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">motodiesel.ir</span>&nbsp;› فایل های فنی و آمورشی</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwhHMAY" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۵ اسفند ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>راهنمای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات موتور</span>&nbsp;ایسوزو ۶ تن مدل NPR70 با توربو برای دانلود این مقاله و مشاهده سر فصل های فایل پی دی اف<span style="font-weight: bold;">تعمیرات موتور</span>&nbsp;کامیونت ایسوزو به&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="74" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCEooBzAH"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزشگاه مکانیک خودرو در اصفهان|پیشتازان دیزل|آموزش تعمیر ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.pishtazan-edu.com/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwhNMAc" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">هدف از دوره شناخت و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیرات</span>&nbsp;سیستم سوخت رسانی و برقی و شناخت وتعمیرات اجزای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;های نسل جدید اسکانیا و نحوه عیب یابی و همچنین شناخت ابزار مخصوص ها&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="80" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCFAoCDAI"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">خرید اینترنتی سی دی آموزش تعمیر انواع موتور سیکلت - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.iranve.com</span>&nbsp;› فروشگاه</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwhUMAg" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;سیکلت ، چطور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیر موتور</span>&nbsp;را یاد بگیریم؟ ، خرید مجموعه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی تعمیر</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;بصورت کاملا تصویری به زبان فارسی.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="87" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChAVCFcoCTAJ" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">دانلود فیلم آموزش تعمیر موتور ای اف سون - SoftGozar.com - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.softgozar.com/.../SoftwareDescription.aspx?...دانلود%20فیلم%20آموزش...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiJ27varIDbAhWExKYKHQczD5A4ChCpHwhaMAk" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۶ خرداد ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>دانلود فیلم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">آموزشی</span>&nbsp;رسمی از شرکت ایران خودرو درباره آشنایی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">موتور</span>&nbsp;ملی EF7 و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">تعمیرات</span>&nbsp;مربوط به آن | دانلود فیلم<span style="font-weight: bold;">آموزش تعمیر موتور</span>&nbsp;ای اف سون.</span></div></div></div></div></div></span></div></div></div></div> text/html 2018-05-09T15:04:57+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی ظرفیت روغن گیربکس پراید http://cartk.mihanblog.com/post/1484 <div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="34" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQgiKAAwAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس پراید 132 ، 131 ، 111 ، 141 ، صبا و نسیم - ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://blog.nilaka.com</span>&nbsp;› اطلاعات خودرویی › روغن گیربکس مناسب</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IJjAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>فاکتورها و شاخص‌های استاندارد در انتخاب و خرید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس پراید</span>&nbsp;با همه مدل ها و حجم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;مورد نیاز را بررسی و برخی محصولات مناسب را معرفی می‌کنیم.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="41" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQgpKAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">مقدار واسکازین برا ی جعبه دنده پراید - انجمن تخصصی خودرو ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.iraniantuning.com/t4311/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8ILDAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style="">۶ دی ۱۳۹۳ - 3پست - ‏3 نویسنده</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">با سلام چه مقدار واسکازین باید داخل جعبه دنده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;ریخته شود ایا 2لیتر کافی است یا خیر . با تشکر.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iMHWPL0ZE0SY" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQ2Z0BCDAwAQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="56" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQg4KAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن موتور مناسب پراید</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.askmeaboutengineoils.com/index.php/.../saipacorp/90.../318-pide-engine-oils</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IOzAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۳ بهمن ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>ضدیخ مناسب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده (واسکازین)&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>. API GL-4. API GL-5. SAE 75W-80 با حجم 2.5 لیتر مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;دستی.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;ATF DEXRON II. برابر با 5.3 لیتر. سطح کیفیت<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;(<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده) و هیدرولیک فرمان&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>. حجم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده (<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>)&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iR0XwU6c22Us" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQ2Z0BCD8wAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="71" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQhHKAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسكازین مناسب برای پراید [آرشیو] - PHalls تالارهای پارسی ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.phalls.com</span>&nbsp;› PHalls تالارهای پارسی پی‌هالز › اتومبیل › كلوپ سایپا › پراید</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8ISzAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style="">۱۹ شهریور ۱۳۸۸ - 14پست - ‏11 نویسنده</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">با سلام به دوستان میخوام&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده رو عوض كنم به نظر شما چی بریزم خوبه ؟ عدهای میگن كه توتال خوبه نظر شما چیه ... آخه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربكس پراید</span>&nbsp;2.5 لیتر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ظرفیت</span>&nbsp;دارد درحالیكه این واسكازین 2 لیتری است و به قیمت 17000 تومان یعنی به خاطر نیم لیتر باید دوتا قوطی بخرید و 34 هزار تومان پول بدید . من بهران ویژه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;ریختم كه&nbsp;...</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqwIITzAD" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">آیا</span>&nbsp;<b>روغن گیربکس</b>&nbsp;را باید تعویض نمود؟</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">27پست</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۹ آبان ۱۳۹۱</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">چه</span>&nbsp;<b>روغن</b>&nbsp;موتوری برای&nbsp;<b>پراید</b>&nbsp;مناسب است و چند کیلومتر کار ...</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">71پست</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۳۱ مرداد ۱۳۸۴</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه www.phalls.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="83" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQhTKAQwBA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسکازین پراید - تیونینگ تاک - تالارهای خودرو</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">tuningtalk.com</span>&nbsp;› ... › کلوپ «سایر» خودروهای مونتاژ شده در ایران › پراید Pride - سایپا</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IVzAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۷ بهمن ۱۳۸۹ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;بهران سایپا در بسته بندی 2.5 لیتری پلاستیکی سفید رنگ در تمامی نمایندگیهای سایپا و تعویض روغنیها وجود دارد. این محصول را شرکت نفت بهران به سفارش شرکت سایپا تولید می کند.و با درجه گرانروی 75-80 مختص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس پراید</span>&nbsp;می باشد .ودر سایت شرکت بهران همچنین محصولی وجود ندارد چون از&nbsp;...</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqwIIWzAE" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">تاپیك جامع واسكازین(</span><b>روغن</b>)&nbsp;<b>گیربكس</b>&nbsp;معمولی</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۴ بهمن ۱۳۹۱</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><b style="text-decoration-line: none; cursor: pointer;">روغن</b><span style="cursor: pointer;">&nbsp;</span>ریزی&nbsp;<b>گیربکس</b>&nbsp;از زیر موتور!!!!!! - صفحه 2</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۶ اسفند ۱۳۸۸</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">[درخواست] آموزش تعویض</span>&nbsp;<b>روغن</b>&nbsp;فرمان هیدرولیک&nbsp;<b>پراید</b>.</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۳۰ بهمن ۱۳۸۸</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">واسكازین</span>&nbsp;<b>پراید</b>&nbsp;!! ؟ ؟</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۵ دی ۱۳۸۷</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه tuningtalk.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="97" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQhhKAUwBQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسکازین مخصوص پراید - روغن موتور</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">roghankala.com/home/51-روغن-دنده-بهران-سمند-75w80-پرایدی.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IZDAF" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده بهران سمند 75W80 مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده بهران سمند، برای روانکاری در بسیاری از جعبه دنده های (دستی = غیر خودکار) خودرو ها، تراکتور ها و دیگر وسایل نقلیه به کار می رود. جزییات بیشتر. مرجع: وضعیت: محصول جدید. ارسال به یک دوست<wbr>&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iYcw4JjJ2aMY" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQ2Z0BCGcwBQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="111" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQhvKAYwBg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">آموزش تعویض روغن گیربکس پراید ،تیبا ،ریو + تصاویر | ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">carstan.ir</span>&nbsp;› آموزش مکانیک خودرو</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IczAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>آموزش تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس پراید</span>&nbsp;ابزار مورد نیاز آچار ۱۰ -آچار ۱۹ -پیچ گوشتی -<wbr>تشت - قیف مخصوص برای ریختن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;-۳لیتر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;۱-با آچار ۱۰ پیچ سنسور کیلومتر را باز کنید و سنسور کیلومتر را دربیاورید برای ریو باید قسمت خرطومی هواکش را از بالا باز کنید تا راه دستان باز باشد&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i8Dp_Yfih57c" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQ2Z0BCHYwBg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="126" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQh-KAcwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">ظرفیت روغن گیربکس پراید</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">pride.powerset.ir/ظرفیت-روغن-گیربکس-پراید</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IgQEwBw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">کمربند ایمنی صندلیهای جلو و عقب. ü. آینه های جانبی قابل تنظیم از داخل. ü. برف پاک کن دو سرعته جلو با تایمر قابل تنظیم. ü. صندلی های جلو قابل تنظیم. ü. منبع: saipayadak.org. ریموت کنترل با قابلیت باز کردن صندوق عقب. سیستم تهویه مطبوع. سپر جلو و عقب همرنگ با بدنه. زه محافظ جانبی همرنگ بدنه. چراغ سقفی تایمردار.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="131" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQiDASgIMAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">بهترین زمان تعویض روغن گیربكس یا واسکازین - روغن موتور</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.petropishtaz.com/blog/198-gearbox</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IhgEwCA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده مخصوص دیفرانسیل چون در شرایط سخت‌تری کار می‌کند، اغلب از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;قوی‌تر می‌باشد. این روغن‌ها نیز مانند<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;موتور بر اساس سطح کیفیت (<wbr>API) و ویسکوزیته (گرانروی SAE) طبقه‌بندی می‌شوند. این روان‌ساز دارای گرانروی ناچیز (حتی در دماهای پایین) بوده و با فلزات موجود در جعبه ‌دنده (فولاد و آلیاژهای مس) سازگاری&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-itaZCkU1GABM" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQ2Z0BCIgBMAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; font-family: arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="144" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQFQiQASgJMAk" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">زمان تعویض روغن‌های ترمز، هیدرولیک و گیربكس - ایران جیب</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.iranjib.ir/shownews/.../زمان-تعویض-روغن‌های-ترمز،-هیدرولیک-و-گیربك...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjqi_fL8_jaAhVkI8AKHUUKDXAQqR8IkwEwCQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۳۰ دی ۱۳۹۵ -&nbsp;</span>از جمله این سیالات كاربردی می‌توان به&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;هیدرولیك،&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربكس</span>&nbsp;یا واسكازین و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;ترمز اشاره كرد. آیا تاكنون در ذهن خود با این سوالات روبه‌رو شده‌اید كه زمان تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;هیدرولیك و مایع ترمز چه وقت است؟ عمر مفید این سیالات در حال كاركرد در خودرو چقدر است؟ آیا&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;هیدرولیك تازه در نرمی و عملكرد فرمان تاثیر دارد؟</span></div></div></div></div> text/html 2018-05-09T15:04:24+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی بهترین روغن گیربکس پراید http://cartk.mihanblog.com/post/1483 <div class="med" id="res" role="main" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; border: 0px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="search" style=""><div data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQGggg" style=""><div data-async-context="query:%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF" id="ires" style="margin-top: 6px;"><div eid="7w3zWvaIB4OVgQbiio2gDQ" id="rso" style=""><div class="bkWMgd" style=""><div class="srg" style=""><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="34" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQgiKAAwAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">واسكازین پراید !! ؟ ؟ - تیونینگ تاک - تالارهای خودرو</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.tuningtalk.com</span>&nbsp;› ... › پراید Pride - سایپا</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IJjAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۵ دی ۱۳۸۷ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">بهترین</span>&nbsp;واسكازین واسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;چیه ؟؟؟؟؟ 1. ... 3- چون مالتی گرید هستش و در دمای مختلف نرمتر و سفت تر میشه بستگی به فصل نداره ، سازنده قبلاً فكر تغییر فصول رو كرده و تكنولوژیهای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;هم موضوع رو حل كردن 4- ... من از یه جا ... 5- تو ماشینهایی كه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربكس</span>&nbsp;و سیستم ضعیف و كم كیفیتی دارن مثل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;و ماتیز و .</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqwIIKjAA" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">معرفی و آشنایی با موتور M13GS EURO 4 + راهنمای تعمیرات کامل</span>&nbsp;<b>...</b></div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۶ خرداد ۱۳۹۳</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">واسکازین</span>&nbsp;<b>پراید</b>&nbsp;- صفحه 28</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۰ دی ۱۳۹۲</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">تاپیك جامع واسكازین(</span><b>روغن</b>)&nbsp;<b>گیربكس</b>&nbsp;معمولی</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۴ بهمن ۱۳۹۱</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">[درخواست] آموزش تعویض</span>&nbsp;<b>روغن</b>&nbsp;فرمان هیدرولیک&nbsp;<b>پراید</b>.</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۳۰ بهمن ۱۳۸۸</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه www.tuningtalk.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="48" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQgwKAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس پراید 132 ، 131 ، 111 ، 141 ، صبا و نسیم - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://blog.nilaka.com</span>&nbsp;› اطلاعات خودرویی › روغن گیربکس مناسب</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8INDAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>مقدمه: برای انتخاب مناسب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس پراید</span>&nbsp;ابتدا به بررسی مشخصات فنی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;با مدل های مختلف می‌پردازیم. شاید بتوان گفت خودروی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;بعد از پیکان جزو قدیمی ترین خودروهای تولیدی در 3 دهه اخیر در ایران به شمار می‌رود و همچنین پرای جزو پر فروش ترین خودروهای بازار ایران است که به دلایلی همچون مصرف سوخت&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="55" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQg3KAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس - راهنمای انتخاب و خرید روغن گیربکس - مجله ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://blog.nilaka.com</span>&nbsp;› آموزشی</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IOzAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ مهر ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>بنابراین برای انتخاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک می‌بایست حتما به دفترچه راهنما خودرو خود مراجعه کنید. زیرا تولید کنندگان خودرو با توجه به عملکرد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک، استاندارد خاصی را برای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیربگس اتوماتیک تعیین کرده‌اند که بدون شک در انتخاب و خرید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیربگس اتوماتیک می‌بایست به این&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iFQVzccaSMfc" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ2Z0BCD4wAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="70" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQhGKAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسكازین مناسب برای پراید [آرشیو] - PHalls تالارهای پارسی ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.phalls.com</span>&nbsp;› PHalls تالارهای پارسی پی‌هالز › اتومبیل › كلوپ سایپا › پراید</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8ISjAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style="">۱۹ شهریور ۱۳۸۸ - 14پست - ‏11 نویسنده</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">با سلام به دوستان میخوام&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده رو عوض كنم به نظر شما چی بریزم خوبه ؟ عدهای میگن كه توتال خوبه نظر شما چیه ؟ به نظر من لیكومولی هم بد نیستبا درجه 140 . الان تو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربكس</span>&nbsp;واسكازین بهران سمند 140 ریختم دنده ها خیلی خوب كار میكنن بدون سر وصدا . در ضمن پرایدم مدل 87 با موتور زیمنس هست اگه فرقی داشته باشه&nbsp;...</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqwIITjAD" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">آیا</span>&nbsp;<b>روغن گیربکس</b>&nbsp;را باید تعویض نمود؟</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">27پست</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۹ آبان ۱۳۹۱</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">یه راه حل واسه صدای</span>&nbsp;<b>گیربكس</b>&nbsp;پارس</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">28پست</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۵ شهریور ۱۳۸۷</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><b style="text-decoration-line: none; cursor: pointer;">روغن</b><span style="cursor: pointer;">&nbsp;</span>موتور مناسب برای&nbsp;<b>پراید</b>&nbsp;؟</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">50پست</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۵ شهریور ۱۳۸۵</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">چه</span>&nbsp;<b>روغن</b>&nbsp;موتوری برای&nbsp;<b>پراید</b>&nbsp;مناسب است و چند کیلومتر ...</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">71پست</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۳۱ مرداد ۱۳۸۴</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه www.phalls.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="84" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQhUKAQwBA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن دنده (گیرباکس) مناسب برای پراید - انجمن تخصصی ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.iraniantuning.com/t2636/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IVzAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style="">۱ تیر ۱۳۹۲ - 10پست - ‏3 نویسنده</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">از تجربات دوستان برای استفاده از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیرباکس ایرانی وخارجی در جهبه دنده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;دوستان من میخوام&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیرباکس&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;131 عوض کنم وماشینم صفر و هنوز سرویس.</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqwIIWzAE" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">تاپیک جامع معرفی</span>&nbsp;<b>روغن</b>&nbsp;موتور های مناسب برای&nbsp;<b>پراید</b>&nbsp;( تاپیک ...</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">مقدار واسکازین برا ی جعبه دنده</span>&nbsp;<b>پراید</b></div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۶ دی ۱۳۹۳</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><b style="text-decoration-line: none; cursor: pointer;">روغن</b><span style="cursor: pointer;">&nbsp;</span>هیدرولیک در&nbsp;<b>پراید</b></div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۸ آذر ۱۳۹۱</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه www.iraniantuning.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="96" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQhgKAUwBQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">بهترین زمان تعویض روغن گیربكس یا واسکازین - روغن موتور</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.petropishtaz.com/blog/198-gearbox</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IYzAF" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده مخصوص دیفرانسیل چون در شرایط سخت‌تری کار می‌کند، اغلب از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;قوی‌تر می‌باشد. این روغن‌ها نیز مانند<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;موتور بر اساس سطح کیفیت (<wbr>API) و ویسکوزیته (گرانروی SAE) طبقه‌بندی می‌شوند. این روان‌ساز دارای گرانروی ناچیز (حتی در دماهای پایین) بوده و با فلزات موجود در جعبه ‌دنده (فولاد و آلیاژهای مس) سازگاری&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ifpeq3k888hg" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ2Z0BCGUwBQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="109" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQhtKAYwBg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسکازین مخصوص پراید - روغن موتور</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">roghankala.com/home/51-روغن-دنده-بهران-سمند-75w80-پرایدی.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IcDAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده بهران سمند 75W80 مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده بهران سمند، برای روانکاری در بسیاری از جعبه دنده های (دستی = غیر خودکار) خودرو ها، تراکتور ها و دیگر وسایل نقلیه به کار می رود. جزییات بیشتر. مرجع: وضعیت: محصول جدید. ارسال به یک دوست<wbr>&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iuxTQJ9uVpow" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ2Z0BCHMwBg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="123" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQh7KAcwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن موتور مناسب پراید</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.askmeaboutengineoils.com/index.php/.../saipacorp/90.../318-pide-engine-oils</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IfjAH" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۳ بهمن ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>. ضدیخ مناسب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده (واسکازین)&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>. API GL-4. API GL-5. SAE 75W-80 با حجم 2.5 لیتر مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;دستی.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;ATF DEXRON II. برابر با 5.3 لیتر. سطح کیفیت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;(<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده) و هیدرولیک فرمان&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iiO0N_nwb0TI" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ2Z0BCIIBMAc"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="138" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQiKASgIMAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">24 نکته استثنایی درباره اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی!! ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.shahramnaderi.blogsky.com/1389/12/05/post-340/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8IjQEwCA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">3-عدم تعویض به موقع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;: در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان 150 هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی ... که فردی در موتور&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;داشت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;توتال 5000 میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال 5000 sj است و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;موتور سازگار با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">پراید</span>&nbsp;sf یا sg است در<wbr>&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iPt7ccojh_Jg" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ2Z0BCJABMAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="152" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQFQiYASgJMAk"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">10 علامت مهم وجود مشکل در گیربکس :: وان کار</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://1car.ir/ns-2799</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQqR8ImwEwCQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۶ فروردین ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>واسکازین نه تنها بخش های مختلف&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;را&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;کاری می‌کند بلکه آن را خنک کرده و از سوختنش جلوگیری می‌کند. حتی در ... این امر در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین</span>&nbsp;حالت ناامید کننده و در بدترین حالت خطرناک است: وقتی پای‌تان را از روی پدال گاز برمی‌دارید تا کنترل خودرو از دست‌تان خارج نشود، تنها چیزی که به آن فکر می‌کنید این است که&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iUE1iX3iHr7g" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ2Z0BCJ8BMAk"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="bottomads" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="C4eCVc c" id="tadsb" aria-label="تبلیغات" role="region" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQ9AkIpwE" style="position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden; font-weight: normal;">تبلیغات</h2><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="168" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید واسکازین انواع خودرو | مخصوص گیربکس اتوماتیک یا دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.digikala.com/واسکازین/لوازم-خودرو</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis2" data-async-context="wtad:CrICCAEQARgBIAGaAQxkaWdpa2FsYS5jb23CAQxkaWdpa2FsYS5jb23qAYMCW251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzEsbnVsbCxbWyJ3d3cuZGlnaWthbGEuY29tL9mI2KfYs9qp2KfYstuM2YYv2YTZiNin2LLZhS3YrtmI2K_YsdmIIl0KLCJkaWdpa2FsYS5jb20iLCJkaWdpa2FsYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI0MDQwODA2NzA4OCJdCixbIjE1MjU4NzgyNTUxOTUxNzYiLDE4MzM0NDYxMCw3NzIxMDg0MjVdCiwi2KjZh9iq2LHbjNmGINix2YjYutmGINqv24zYsdio2qnYsyDZvtix2KfbjNivIl0KXQpdCooCAnMy" data-async-trigger="wta_async_s2" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="iNyVtpMeaFRU" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-iNyVtpMeaFRU"><div class="iNyVtpMeaFRU-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s2" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="iNyVtpMeaFRU" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQtpYBCKoB" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">خرید واسکازین و&nbsp;<b style="">روغن</b>&nbsp;جعبه دنده انواع اتومبیل از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تحویل اکسپرس&nbsp;·&nbsp;تضمین بهترین قیمت&nbsp;·&nbsp;ضمانت اصل بودن کالا&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;پرداخت در محل</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">پیشنهاد شگفت انگیز</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم جانبی خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم تزئینی خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">واکس و پولیش خودرو</span></li></ul></li><li class="ads-ad" data-hveid="177" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk" style=""><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید روغن گیربکس استاندارد | برای خودروهای اتوماتیک و دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.nilaka.com/روغن_گیربکس/کلیه_خودروها</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis3" data-async-context="wtad:Cq8CCAEQARgBIAGaAQpuaWxha2EuY29twgEKbmlsYWthLmNvbeoBhAJbbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMSxudWxsLFtbInd3dy5uaWxha2EuY29tL9ix2YjYutmGX9qv24zYsdio2qnYsy_aqdmE24zZh1_YrtmI2K_YsdmI2YfYpyJdCiwibmlsYWthLmNvbSIsIm5pbGFrYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI1MTE0NjYxNDE1NCJdCixbIjE1MjU4NzgyNTUxOTUxNzYiLDE4MzM0NDYxMCw3NzIxMDg0MjVdCiwi2KjZh9iq2LHbjNmGINix2YjYutmGINqv24zYsdio2qnYsyDZvtix2KfbjNivIl0KXQpdCooCAnMz" data-async-trigger="wta_async_s3" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="ipG_SL6nFcHU" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-ipG_SL6nFcHU"><div class="ipG_SL6nFcHU-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s3" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="ipG_SL6nFcHU" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwi2vPe68_jaAhWDSsAKHWJFA9QQtpYBCLMB" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">انتخاب و خرید آنلاین&nbsp;<b style="">روغن گیربکس</b>&nbsp;مطابق با استاندارد هر خودرو از فروشگاه نیلاکا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تحویل سریع&nbsp;·&nbsp;مشاوره خرید&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;تضمین اصالت</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Brands: ادینول, توتال, الف, تاپ وان, آترود</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">محبوب ترین ها</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">مجله نیلاکا</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">تماس با ما</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">حساب کاربری</span></font></li></ul></li></ol></div></div> text/html 2018-05-09T15:03:47+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی بهترین روغن گیربکس 75w80 http://cartk.mihanblog.com/post/1482 <div class="med" id="res" role="main" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; border: 0px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="search" style=""><div data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQGggg" style=""><div data-async-context="query:%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%2075w80" id="ires" style="margin-top: 6px;"><div eid="xg3zWvqMEoyUgAaBm6XQAg" id="rso" style=""><div class="bkWMgd" style=""><div class="srg" style=""><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="34" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQgiKAAwAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">تاپیك جامع واسكازین(روغن) گیربكس معمولی - صفحه 7 - ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">tuningtalk.com</span>&nbsp;› صفحه اول تالار › مباحث تخصصی › بررسی تکنولوژی های خودروئی</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IJjAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۶ آبان ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>طبق توصیه سازنده از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن 75W80</span>&nbsp;GL-4 استفاده کنید که من تجربه لیکومولی رو دارم بسیار خوبه اگر هم از نظر مالی و خرید از جای معتبر مشکلی ندارید سرآمد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;ها برای جعبه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دنده</span>&nbsp;.... چون واسکازین 80-75 نداریم&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین</span>&nbsp;گزینه برای شما 90-75 هست چون حد پایین واسکازین باید رعایت بشه مخصوصا توی هوای سرد .</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqwIIKjAA" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">مشكلات سیستم انتقال قدرت ریو (</span><b>گیربكس</b>&nbsp;، كلاچ ، پلوس ها و&nbsp;<b>...</b></div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۸ شهریور ۱۳۹۲</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">واسکازین پراید - تیونینگ تاک - تالارهای خودرو</span></div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۷ بهمن ۱۳۸۹</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><b style="text-decoration-line: none; cursor: pointer;">بهترین روغن</b><span style="cursor: pointer;">&nbsp;</span>و فیلتر برای پارس و 405 - صفحه 23 ...</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۵ آبان ۱۳۸۹</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه tuningtalk.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="47" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQgvKAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی 75W-80 - مرجع کامل اطلاعات روغن موتورها</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.askmeaboutengineoils.com/index.php/gear-oill/75w-80-transmission-fluid</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IMjAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;BV&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>. مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربكس</span>&nbsp;دستی با كیفیت بسیار بالا. BV&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75w-80 روغن دنده</span>&nbsp;مولتی گرید( چهارفصل) با كارایی بسیار بالا و مخصوص جعبه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دنده</span>&nbsp;های دستی است كه با استفاده از مرغوبترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;های پایه و مواد افزودنی ویژه با آخرین تكنولوژی روز دنیا فرموله شده است.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;BV&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75w-80</span>&nbsp;مطابق با استاندارد&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i4AmoQ_jjlMk" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCDYwAQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="62" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQg-KAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس - راهنمای انتخاب و خرید روغن گیربکس - مجله ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://blog.nilaka.com</span>&nbsp;› آموزشی</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IQjAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ مهر ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>بنابراین برای انتخاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک می‌بایست حتما به دفترچه راهنما خودرو خود مراجعه کنید. زیرا تولید کنندگان خودرو با توجه به عملکرد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک، استاندارد خاصی را برای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیربگس اتوماتیک تعیین کرده‌اند که بدون شک در انتخاب و خرید&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیربگس اتوماتیک می‌بایست به این&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i16OOnzaWxcA" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCEUwAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="77" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQhNKAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری 75W-80 ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/.../روغن-گیربکس-خودرو-لیکومولی-مدل-sae-یک-لیتری-7...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IUDAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۳٫۵ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -119px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 46px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۵ - ‏۱۶ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">خرید اینترنتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;و قیمت انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;لیکومولی از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;لیکومولی با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین</span>&nbsp;قیمت در دیجی کالا.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-izBxoAtV4GT4" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCFMwAw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="91" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQhbKAQwBA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس| فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/Search/Category-gearbox-oil</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IXjAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو توتال مدل Fluide II-D حجم 1 لیتر 3.0از 4 رای 26,000 19,500 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو فوسر مدل Dexron DVI حجم 1 لیتر 4.3از 3 رای 45,000 31,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو تاپ وان مدل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;حجم 1 لیتر 4.5از 8 رای 42,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو هیوندای اکستیر مدل GL5 ظرفیت 1&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i5q3elS_BOvk" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCGAwBA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="104" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQhoKAUwBQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission BV یک لیتری ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/.../-روغن-گیربکس-خودرو-توتال-مدل-transmission-bv-یک-ل...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IazAF" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۴٫۰ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -112px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 53px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۸ - ‏۴۳ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">خرید اینترنتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو توتال مدل Transmission BV یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-</span><wbr><span style="font-weight: bold;">80</span>&nbsp;و قیمت انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;توتال از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;توتال با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین</span>&nbsp;قیمت در دیجی کالا.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iRrgrxTrC_VI" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCG4wBQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="118" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQh2KAYwBg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری 75W-80 ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://emalls.ir/مشخصات_روغن-گیربکس-خودرو-لیکومولی-مدل-SAE-یک-لیتری-75...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IeTAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W 80</span>. گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا نحوه تحویل کالا: ارسال رایگان به سراسر کشور - تضمین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">بهترین</span>&nbsp;قیمت - ضمانت اصل بودن کالا مهلت تست: 7 روز ضمانت باز گشت وضعیت: نا موجود. گزارش نمودار قیمت · ثبت فروشگاه&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iRAxp3dvhC6k" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCHswBg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="129" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQiBASgHMAc"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسگازین 1 لیتری 75W80 - آمریکا Valvoline | شماره کالا : ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">esam.ir</span>&nbsp;› قطعات و لوازم ماشین و موتور › روغن، مکمل و فیلتر › روغن موتور</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IhQEwBw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">ایسام واسگازین 1 لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W80</span>&nbsp;- آمریکا Valvoline قیمت هر لیتر است -&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W80</span>&nbsp;GL4 والواین اصلی HEAVY DUTY ماموریت سنگین - مخصوص خودرو سواری | شماره کالا:<wbr>1601008.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iCjWo9qHSgWc" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCIgBMAc"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="144" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQiQASgIMAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی لیکومولی یک لیتری 75W-80 | سامانه ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://carsys.ir/DD/products/liqui-moly-75w80-1L/روغن-گیربکس-لیکومولی</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8IkwEwCA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;دستی لیکومولی یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;یک محصول با رعایت الزامات استاندارد API GL-4 و MAN 341N و ZF-TE-ML 17A و MIL-L-2105 و Ford SQM 2C-<wbr>9008-A و درجه گرانروی یا لزجیت SAE J306&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پایه مینرال مناسب خودروهای با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;یا دیفرانسیل سازگار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;دستی می‌باشد.</span><div class="TXwUJf" style="">وارد نشده:&nbsp;<s>بهترین</s></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="150" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQFQiWASgJMAk"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیر بکس - لیکومولی - گروه صنعتی نشت بن</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.liqui-moly.ir/main.php?page=viewcat&amp;action=prolist&amp;catid=8</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQqR8ImQEwCQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;با استفاده از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پایه مرغوب تولید شده است و در کلیه جعبه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دنده</span>&nbsp;های اتوماتیک خودرو و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و دستگاههای صنعــــتی اســتفاده می شود. مشاهده جزئیات محصول · GEAR OIL SAE:&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;, 85w-90 , 85w-140 , GL4.<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;تمام سنتتیک دارای تاییدیه خودرو سازان بین المللی جهت گیر بکس های&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iAELM2qXB5iM" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ2Z0BCJwBMAk"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="bottomads" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="C4eCVc c" id="tadsb" aria-label="تبلیغات" role="region" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQ9AkIpAE" style="position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden; font-weight: normal;">تبلیغات</h2><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="165" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید واسکازین انواع خودرو | مخصوص گیربکس اتوماتیک یا دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.digikala.com/واسکازین/لوازم-خودرو</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis2" data-async-context="wtad:Cq0CCAEQARgBIAGaAQxkaWdpa2FsYS5jb23CAQxkaWdpa2FsYS5jb23qAf4BW251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzEsbnVsbCxbWyJ3d3cuZGlnaWthbGEuY29tL9mI2KfYs9qp2KfYstuM2YYv2YTZiNin2LLZhS3YrtmI2K_YsdmIIl0KLCJkaWdpa2FsYS5jb20iLCJkaWdpa2FsYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI0MDQwODA2NzA4OCJdCixbIjE1MjU4NzgyMTQzNzQ5OTUiLDE4MzM1MTE0Miw3Mzg3NDk2MTZdCiwi2KjZh9iq2LHbjNmGINix2YjYutmGINqv24zYsdio2qnYsyA3NXc4MCJdCl0KXQqKAgJzMg%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s2" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="iSVPqbcEPYQw" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-iSVPqbcEPYQw"><div class="iSVPqbcEPYQw-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s2" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="iSVPqbcEPYQw" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQtpYBCKcB" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">خرید واسکازین و&nbsp;<b style="">روغن</b>&nbsp;جعبه دنده انواع اتومبیل از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;پرداخت در محل&nbsp;·&nbsp;ضمانت اصل بودن کالا&nbsp;·&nbsp;تضمین بهترین قیمت&nbsp;·&nbsp;تحویل اکسپرس</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم تزئینی خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">واکس و پولیش خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">پیشنهاد شگفت انگیز</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم جانبی خودرو</span></li></ul></li><li class="ads-ad" data-hveid="174" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk" style=""><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید روغن گیربکس استاندارد | برای خودروهای اتوماتیک و دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.nilaka.com/روغن_گیربکس/کلیه_خودروها</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis3" data-async-context="wtad:CqoCCAEQARgBIAGaAQpuaWxha2EuY29twgEKbmlsYWthLmNvbeoB_wFbbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMSxudWxsLFtbInd3dy5uaWxha2EuY29tL9ix2YjYutmGX9qv24zYsdio2qnYsy_aqdmE24zZh1_YrtmI2K_YsdmI2YfYpyJdCiwibmlsYWthLmNvbSIsIm5pbGFrYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI1MTE0NjYxNDE1NCJdCixbIjE1MjU4NzgyMTQzNzQ5OTUiLDE4MzM1MTE0Miw3Mzg3NDk2MTZdCiwi2KjZh9iq2LHbjNmGINix2YjYutmGINqv24zYsdio2qnYsyA3NXc4MCJdCl0KXQqKAgJzMw%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s3" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="icsbEnWGFrjo" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-icsbEnWGFrjo"><div class="icsbEnWGFrjo-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s3" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="icsbEnWGFrjo" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwj6h7yn8_jaAhUMCsAKHYFNCSoQtpYBCLAB" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">انتخاب و خرید آنلاین&nbsp;<b style="">روغن گیربکس</b>&nbsp;مطابق با استاندارد هر خودرو از فروشگاه نیلاکا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تحویل سریع&nbsp;·&nbsp;تضمین اصالت&nbsp;·&nbsp;مشاوره خرید&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Brands: ادینول, توتال, الف, تاپ وان, آترود</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">محبوب ترین ها</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">تماس با ما</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">حساب کاربری</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">مجله نیلاکا</span></font></li></ul></li></ol></div></div> text/html 2018-05-09T15:03:06+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی قیمت روغن گیربکس لیکومولی 75w80 http://cartk.mihanblog.com/post/1481 <div id="taw" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div id="tvcap" style=""><div class="C4eCVc c" id="tads" aria-label="تبلیغ" role="region" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQGAgf" style="margin-top: 7px; position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="32" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk" style=""><h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px !important;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">خرید واسکازین انواع خودرو | مخصوص گیربکس اتوماتیک یا دستی‏</span></font></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.digikala.com/واسکازین/لوازم-خودرو</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis2" data-async-context="wtad:CrsCCAEQARgBIAGaAQxkaWdpa2FsYS5jb23CAQxkaWdpa2FsYS5jb23qAYwCW251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzEsbnVsbCxbWyJ3d3cuZGlnaWthbGEuY29tL9mI2KfYs9qp2KfYstuM2YYv2YTZiNin2LLZhS3YrtmI2K_YsdmIIl0KLCJkaWdpa2FsYS5jb20iLCJkaWdpa2FsYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI0MDQwODA2NzA4OCJdCixbIjE1MjU4NzgxNjc5MzQxMjYiLDE4MzM1MDM0MCwtOTcyNzcxMTc4XQosItmC24zZhdiqINix2YjYutmGINqv24zYsdio2qnYsyDZhNuM2qnZiNmF2YjZhNuMIDc1dzgwIl0KXQpdCooCAnMy" data-async-trigger="wta_async_s2" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="iO7j6McqifUY" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-iO7j6McqifUY"><div class="iO7j6McqifUY-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s2" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="iO7j6McqifUY" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQtpYBCCI" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">خرید واسکازین و&nbsp;<b style="">روغن</b>&nbsp;جعبه دنده انواع اتومبیل از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">پرداخت در محل&nbsp;·&nbsp;ضمانت اصل بودن کالا&nbsp;·&nbsp;تحویل اکسپرس&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;تضمین بهترین قیمت</div><ul class="St0YAf" style="margin: 0px 0px -15px -13px; padding: 10px 28px 4px 0px; border: 0px; width: 614px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px 13px; border: 0px; list-style: none; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: top; width: 307px; line-height: inherit;"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">لوازم تزئینی خودرو</span></h3><div class="F95vTc oW7EFd">انواع لوازم تزئینی برای خودرو<br>در مدل های متنوع و قیمت مناسب</div></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px 13px; border: 0px; list-style: none; box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: top; width: 307px; line-height: inherit;"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">پیشنهاد شگفت انگیز</span></h3><div class="F95vTc oW7EFd">خرید کالاهای منتخب با تخفیف ویژه<br>با قیمت های مناسب از دیجی کالا</div></li></ul></li></ol></div></div><form action="https://adssettings.google.com/u/0/whythisad" method="post" jsl="$t t-y3Vq91bkxp8;$x 0;" class="r-i32Z41JcZKbk" style=""></form></div><div class="med" id="res" role="main" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; border: 0px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="topstuff"></div><div id="search"><div data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQGggo"><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden;">اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید</h2><div data-async-context="query:%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%20%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%2075w80" id="ires" style="margin-top: 6px;"><div eid="lw3zWrC2M8iVgAa26KGgCg" id="rso"><div class="bkWMgd"><div class="srg"><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="42" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQgqKAAwAA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری 75W-80 ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/.../روغن-گیربکس-خودرو-لیکومولی-مدل-sae-یک-لیتری-7...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8ILTAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۳٫۵ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -119px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 46px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۵ - ‏۱۶ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">خرید اینترنتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;مدل SAE یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس لیکومولی</span>&nbsp;از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس لیکومولی</span>&nbsp;با بهترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;در دیجی کالا.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iAtrqcKR_y78" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ2Z0BCDAwAA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="56" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQg4KAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس| فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/Search/Category-gearbox-oil</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IOzAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو تاپ وان مدل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;حجم 1 لیتر 4.5از 8 رای 42,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو هیوندای اکستیر مدل GL5 ظرفیت 1 لیتر 80W90 3.9از 13 رای 35,000 18,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو الف مدل Gearelf 4 یک لیتری 85W-90 3.4از 3 رای 29,000 23,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;مدل&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iTOLKm6fru9E" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ2Z0BCD0wAQ"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="69" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQhFKAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری 75W-80 ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://emalls.ir/مشخصات_روغن-گیربکس-خودرو-لیکومولی-مدل-SAE-یک-لیتری-75...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8ISDAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;مدل SAE یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W 80</span>. گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا نحوه تحویل کالا: ارسال رایگان به سراسر کشور - تضمین بهترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;- ضمانت اصل بودن کالا مهلت تست: 7 روز ضمانت باز گشت وضعیت: نا موجود. گزارش نمودار<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;· ثبت فروشگاه&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-inwoMNY_UI0g" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ2Z0BCEowAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="81" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQhRKAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی لیکومولی یک لیتری 75W-80 | سامانه ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://carsys.ir/DD/products/liqui-moly-75w80-1L/روغن-گیربکس-لیکومولی</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IVDAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;دستی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;یک محصول با رعایت الزامات استاندارد API GL-4 و MAN 341N و ZF-TE-ML 17A و MIL-L-2105 و Ford SQM 2C-<wbr>9008-A و درجه گرانروی یا لزجیت SAE J306&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پایه مینرال مناسب خودروهای با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;یا دیفرانسیل سازگار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;دستی می‌باشد.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="86" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQhWKAQwBA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیر بکس - لیکومولی - گروه صنعتی نشت بن</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.liqui-moly.ir/main.php?page=viewcat&amp;action=prolist&amp;catid=8</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IWTAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;با استفاده از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پایه مرغوب تولید شده است و در کلیه جعبه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دنده</span>&nbsp;های اتوماتیک خودرو و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و دستگاههای صنعــــتی اســتفاده می شود. مشاهده جزئیات محصول · GEAR OIL SAE:&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;, 85w-90 , 85w-140 , GL4.<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;تمام سنتتیک دارای تاییدیه خودرو سازان بین المللی جهت گیر بکس های&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iu62w7to2AyY" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ2Z0BCFwwBA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="100" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQhkKAUwBQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن دنده خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری ۷۵W-80 - فروش ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://roghanmarket.com/product/روغن-دنده-خودرو-لیکومولی-مدل-sae-یک-لیتری/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IZzAF" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;مدل SAE یک لیتری ۷۵W-80. نوع:&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;حجم: 1 لیتر مدل:&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;سطح کیفیت (API): GL4 سایر توضیحات: – عدم انتقال صدا – مناسب برای شرایط سخت رانندگی مانند ترافیک. ارسال به دوستان; چاپ. شناسه محصول: 2d5c0fa2c5d2 دسته:&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;خودرویی. توضیحات; اطلاعات بیشتر; تب سفارشی&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="106" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQhqKAYwBg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span dir="ltr" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; unicode-bidi: isolate;">لیست قیمت Liqui Moly SAE 75W-80 1L Car Gearbox Oil | ترب</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://torob.com/p/.../روغن-گیربکس-خودرو-لیکومولی-مدل-sae-یک-لیتری-75w-80/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IbTAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;مدل SAE یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>. Liqui Moly SAE&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-</span><wbr><span style="font-weight: bold;">80</span>&nbsp;1L Car&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Gearbox</span>&nbsp;Oil. ناموجود. این محصول فعلا فروشنده ای ندارد. فروشگاه‌های اینترنتی ۱. دیجیکالا.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;مدل SAE یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-</span><wbr><span style="font-weight: bold;">80</span>. Liqui Moly SAE&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;1L Car&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Gearbox</span>&nbsp;Oil. بدون&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>. خرید. خرید. مشخصات<wbr>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="111" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQhvKAcwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی آترود 75W-80 مدل SENTO حجم 1 لیتری ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.nilaka.com/روغن-گیربکس-دستی-آترود-75W-80-مدل-SENTO-حجم-1-لی...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IcjAH" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">قطعه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;دستی آترود&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>&nbsp;مدل SENTO حجم 1 لیتری از محصولاتی تولیدی آترود (ATROD) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;مناسب بهره مند گردید.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-icm_VHRAnkqY" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ2Z0BCHQwBw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="123" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQh7KAgwCA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">تاپیك جامع واسكازین(روغن) گیربكس معمولی - صفحه 7 - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">tuningtalk.com</span>&nbsp;› صفحه اول تالار › مباحث تخصصی › بررسی تکنولوژی های خودروئی</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IfzAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲۶ آبان ۱۳۹۳ -&nbsp;</span>طبق توصیه سازنده از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن 75W80</span>&nbsp;GL-4 استفاده کنید که من تجربه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لیکومولی</span>&nbsp;رو دارم بسیار خوبه اگر هم از نظر مالی و خرید از جای معتبر مشکلی ندارید سرآمد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;ها ... 10-<wbr>40&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;65.000 واسگازین ادینول 75-90 یک لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;25.000 فقط اینکه میگفت توی زمستون باید 5-40 بریزی وگرنه 5 دقیقه اول ماشین میلرزه</span><div class="P1usbc" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqwIIgwEwCA" style="display: table; margin: 5px 0px;"><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">تاپیک جامع</span>&nbsp;<b>گیربکس</b>&nbsp;206 و 206+ - صفحه 209</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۶ دی ۱۳۹۳</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span style="cursor: pointer;">مشكلات سیستم انتقال قدرت ریو (</span><b>گیربكس</b>&nbsp;، كلاچ ، پلوس ها و&nbsp;<b>...</b></div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۱۸ شهریور ۱۳۹۲</div></div><div class="VNLkW" style="display: table-row; vertical-align: top;"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><b style="text-decoration-line: none; cursor: pointer;">روغن لیكومولی</b><span style="cursor: pointer;">-</span><b>روغن گیربكس</b>&nbsp;- صفحه 2</div><div class="G1Rrjc" style="display: table-cell; padding-right: 15px; vertical-align: baseline;">۲۶ آبان ۱۳۸۶</div></div><div class="k6DEPe"><div class="i4vd5e" style="display: table-cell;"><span dir="rtl" style="text-decoration-line: none; cursor: pointer; unicode-bidi: isolate;">یافته‌های دیگری از دامنه tuningtalk.com</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="136" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQFQiIASgJMAk"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی 75W-80 - مرجع کامل اطلاعات روغن موتورها</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.askmeaboutengineoils.com/index.php/gear-oill/75w-80-transmission-fluid</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQqR8IiwEwCQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;BV&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75W-80</span>. مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربكس</span>&nbsp;دستی با كیفیت بسیار بالا. BV&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75w-80 روغن دنده</span>&nbsp;مولتی گرید( چهارفصل) با كارایی بسیار بالا و مخصوص جعبه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">دنده</span>&nbsp;های دستی است كه با استفاده از مرغوبترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;های پایه و مواد افزودنی ویژه با آخرین تكنولوژی روز دنیا فرموله شده است.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن دنده</span>&nbsp;BV&nbsp;<span style="font-weight: bold;">75w-80</span>&nbsp;مطابق با استاندارد&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i91Dp1CB6L94" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ2Z0BCI8BMAk"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="bottomads" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="C4eCVc c" id="tadsb" aria-label="تبلیغ" role="region" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQ9AkIlwE" style="position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden; font-weight: normal;">تبلیغ</h2><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="152" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk" style=""><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">مکمل تقویت کننده روغن موتور | فروشگاه اینترنتی نیلاکا‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.nilaka.com/روغن_موتور/مکمل</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis3" data-async-context="wtad:CqcCCAEQARgBIAGaAQpuaWxha2EuY29twgEKbmlsYWthLmNvbeoB_AFbbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMSxudWxsLFtbInd3dy5uaWxha2EuY29tL9ix2YjYutmGX9mF2YjYqtmI2LEv2YXaqdmF2YQiXQosIm5pbGFrYS5jb20iLCJuaWxha2EuY29tIl0KLDIsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbWyIyNTIwODAzODE3MjEiXQosWyIxNTI1ODc4MTY3OTM0MTI2IiwxODMzNTAzNDAsLTk3Mjc3MTE3OF0KLCLZgtuM2YXYqiDYsdmI2LrZhiDar9uM2LHYqNqp2LMg2YTbjNqp2YjZhdmI2YTbjCA3NXc4MCJdCl0KXQqKAgJzMw%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s3" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="ivQajO3CzTvg" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-ivQajO3CzTvg"><div class="ivQajO3CzTvg-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s3" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="ivQajO3CzTvg" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwjw3aiR8_jaAhXICsAKHTZ0CKQQtpYBCJoB" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">برترین برندها را بشناسید کاربردها و ویژگی ها را مطالعه کنید و آنلاین خرید نمایید</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تحویل سریع&nbsp;·&nbsp;مطالعه دقیق ویژگی ها&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;مشاوره خرید</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Brands: گام اوت, تاپ وان, پروتک, پرلانگ</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">روغن موتور خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">اکتان بوستر فوق حرفه ای</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">شستشوی موتور</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">شوینده انژکتور دریچه گاژ</span></font></li></ul></li></ol></div></div> text/html 2018-05-09T15:02:12+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی قیمت روغن گیربکس توتال http://cartk.mihanblog.com/post/1480 <div id="taw" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div id="tvcap" style=""><div class="C4eCVc c" id="tads" aria-label="تبلیغات" role="region" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QGAgf" style="margin-top: 7px; position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="32" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk" style=""><h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px !important;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">خرید واسکازین انواع خودرو | مخصوص گیربکس اتوماتیک یا دستی‏</span></font></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.digikala.com/واسکازین/لوازم-خودرو</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis2" data-async-context="wtad:Cq0CCAEQARgBIAGaAQxkaWdpa2FsYS5jb23CAQxkaWdpa2FsYS5jb23qAf4BW251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzEsbnVsbCxbWyJ3d3cuZGlnaWthbGEuY29tL9mI2KfYs9qp2KfYstuM2YYv2YTZiNin2LLZhS3YrtmI2K_YsdmIIl0KLCJkaWdpa2FsYS5jb20iLCJkaWdpa2FsYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI0MDQwODA2NzA4OCJdCixbIjE1MjU4NzgwOTk1MzQ5NjEiLDE4MzM1MzMyNiw2NzYzODQ3Nl0KLCLZgtuM2YXYqiDYsdmI2LrZhiDar9uM2LHYqNqp2LMg2KrZiNiq2KfZhCJdCl0KXQqKAgJzMg%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s2" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="i09x1UtSfEkk" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-i09x1UtSfEkk"><div class="i09x1UtSfEkk-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s2" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="i09x1UtSfEkk" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QtpYBCCI" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">خرید واسکازین و&nbsp;<b style="">روغن</b>&nbsp;جعبه دنده انواع اتومبیل از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;ضمانت اصل بودن کالا&nbsp;·&nbsp;پرداخت در محل&nbsp;·&nbsp;تحویل اکسپرس&nbsp;·&nbsp;تضمین بهترین قیمت</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم تزئینی خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">پیشنهاد شگفت انگیز</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">واکس و پولیش خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم جانبی خودرو</span></li></ul></li><li class="ads-ad" data-hveid="41" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید روغن گیربکس استاندارد | برای خودروهای اتوماتیک و دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.nilaka.com/روغن_گیربکس/کلیه_خودروها</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis3" data-async-context="wtad:CqoCCAEQARgBIAGaAQpuaWxha2EuY29twgEKbmlsYWthLmNvbeoB_wFbbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMSxudWxsLFtbInd3dy5uaWxha2EuY29tL9ix2YjYutmGX9qv24zYsdio2qnYsy_aqdmE24zZh1_YrtmI2K_YsdmI2YfYpyJdCiwibmlsYWthLmNvbSIsIm5pbGFrYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI1MTE0NjYxNDE1NCJdCixbIjE1MjU4NzgwOTk1MzQ5NjEiLDE4MzM1MzMyNiw2NzYzODQ3Nl0KLCLZgtuM2YXYqiDYsdmI2LrZhiDar9uM2LHYqNqp2LMg2KrZiNiq2KfZhCJdCl0KXQqKAgJzMw%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s3" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="i3bkXYeITRkA" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-i3bkXYeITRkA"><div class="i3bkXYeITRkA-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s3" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="i3bkXYeITRkA" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QtpYBCCs" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">انتخاب و خرید آنلاین&nbsp;<b style="">روغن گیربکس</b>&nbsp;مطابق با استاندارد هر خودرو از فروشگاه نیلاکا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تضمین اصالت&nbsp;·&nbsp;مشاوره خرید&nbsp;·&nbsp;تحویل سریع&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Brands: ادینول, توتال, الف, تاپ وان, آترود</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">مجله نیلاکا</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">تماس با ما</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">محبوب ترین ها</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">حساب کاربری</span></li></ul></li></ol></div></div><form action="https://adssettings.google.com/u/0/whythisad" method="post" jsl="$t t-y3Vq91bkxp8;$x 0;" class="r-idU6wfvFHhjU" style=""></form></div><div class="med" id="res" role="main" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; border: 0px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="topstuff" style=""></div><div id="search" style=""><div data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QGgg0" style=""><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden;">اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید</h2><div data-async-context="query:%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84" id="ires" style="margin-top: 6px;"><div eid="Uw3zWruhHILegAb9zK7wDw" id="rso" style=""><div class="bkWMgd" style=""><div class="srg" style=""><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="54" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQg2KAAwAA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission BV یک لیتری ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/.../-روغن-گیربکس-خودرو-توتال-مدل-transmission-bv-یک-ل...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IOTAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۴٫۰ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -112px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 53px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۸ - ‏۴۳ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">خرید اینترنتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;مدل Transmission BV یک لیتری 75W-<wbr>80 و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس توتال</span>&nbsp;از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس توتال</span>&nbsp;با بهترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;در دیجی کالا.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ixqDwxCkRINs" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4Q2Z0BCDwwAA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="68" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQhEKAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission TM یک لیتری ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/.../روغن-گیربکس-خودرو-توتال-مدل-Transmission-TM-یک-...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IRzAB" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۳٫۰ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -125px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 40px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳٫۱ - ‏۱۲ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">خرید اینترنتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;مدل Transmission TM یک لیتری 80W-<wbr>90 و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس توتال</span>&nbsp;از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس توتال</span>&nbsp;با بهترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;در دیجی کالا.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="74" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQhKKAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو توتال مدل Fluide ATF III حجم 1 لیتر ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/.../روغن-گیربکس-خودرو-توتال-مدل-fluide-atf-iii-حجم-1-لی...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8ITTAC" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۳٫۰ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -125px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 40px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۳ - ‏۴ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">خرید اینترنتی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;مدل Fluide ATF III حجم 1 لیتر و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;انواع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس توتال</span>&nbsp;از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس توتال</span>&nbsp;با بهترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;در دیجی کالا.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-i4cYk2iwivTE" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4Q2Z0BCFAwAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="88" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQhYKAMwAw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی توتال 75W-80 GL-4 مدل GEAR 8 ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.nilaka.com/روغن-گیربکس-دستی-توتال-75W-80-GL4-مدل-GEAR-8-س...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IWzAD" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">قطعه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;دستی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;75W-80 GL-4 مدل GEAR 8 سینتتیک 1 لیتری از محصولاتی تولیدی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;(<span style="font-weight: bold;">TOTAL</span>) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;مناسب بهره&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ix94Q190rmLc" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4Q2Z0BCF0wAw"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="101" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQhlKAQwBA"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">واسکازین توتال 75w80 با قیمت مناسب ارزان | روغن کار</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.roghancar.ir/product/روغن-دنده-واسکازین-توتال-transmission-75w80/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IaDAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">واسکازین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;75w80 با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;مناسب و بهترین کیفیت مناسب انواع پراید پژو سمند TU5 و EF7 و انواع خودرو خارجی و داخلی و انواع BMW و بنز مناسب و بسیار نرم ساخت کشور.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-imfav9OmRHdM" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4Q2Z0BCGswBA"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="115" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQhzKAUwBQ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission BV یک لیتری ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://emalls.ir/مشخصات_روغن-گیربکس-خودرو-توتال-مدل-Transmission-BV-یک-لی...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IdjAF" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">‎ریال&nbsp;۳۵۰٬۰۰۰</span></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">لطفا توجه نمایید که ایمالز یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و با انتخاب فروشنده شما به وب سایت فروشنده منتقل خواهید شد و همچنین ایمالز هیچگونه دخالتی در خرید و فروش کالا ها ندارد و متعاقبا نیز هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید و فروش فروشندگان را نیز نمی پذیرد. ویژه<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;گارانتی محبوبیت. موجود. فروشگاه ماشین نو · تهران-تهران.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="121" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQh5KAYwBg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس توتال GEAR 8 75W80 2L - قیمت خرید روغن ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.yadakland.com</span>&nbsp;› روغن › روغن گیربکس</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IfTAG" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">GEAR 8 75W80 2L، حفاظت در برابر خوردگی، پایداری حرارتی بالا، مقاوم در برابر اکسیداسیون، مناسب برای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;های دستی، تعویض نرم تر دنده.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="127" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQh_KAcwBw"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی توتال Total 75W85 FA | فروشگاه ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://oilexa.com</span>&nbsp;› ... ›&nbsp;<span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;">روغن گیربکس دستی توتال Total 75W85 FA</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IgwEwBw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۵٫۰ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -99px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 66px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۴٫۸ - ‏۱۸ رأی</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;دستی (<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده)&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;۷۵W85 FA یک لیتری :ساخت کشور: کره جنوبیاستانداردها: API: GL-4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 08, MAN 341 type N, ZF TE-<wbr>ML-02A / 16A / 17A , ZF TE-ML 08.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="134" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQiGASgIMAg"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس دستی 75W-80 - مرجع کامل اطلاعات روغن موتورها</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.askmeaboutengineoils.com/index.php/gear-oill/75w-80-transmission-fluid</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8IiQEwCA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده BV 75W-80. مخصوص&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربكس</span>&nbsp;دستی با كیفیت بسیار بالا. BV 75w-80&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دنده مولتی گرید( چهارفصل) با كارایی بسیار بالا و مخصوص جعبه دنده های دستی است كه با استفاده از مرغوبترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;های پایه و مواد افزودنی ویژه با آخرین تكنولوژی روز دنیا فرموله شده ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال TOTAL</span>. BV 75W-80. مشخصات فنی&nbsp;...</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-ilEU_eYxMWTc" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4Q2Z0BCI0BMAg"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="149" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QFQiVASgJMAk" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">نرخ فروش روغن گیربکس خودرو+جدول | روغن گیربکس خودرو ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.ghatreh.com/news/nn39091483/نرخ-فروش-روغن-گیربکس-خودرو-جدول</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwj7ltvw8vjaAhUCL8AKHX2mC_4QqR8ImAEwCQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۰ شهریور ۱۳۹۶ -&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو&nbsp;<span style="font-weight: bold;">توتال</span>&nbsp;مدل Transmission BV یک لیتری 75W-80، در بازار با&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;31 هزار تومان به فروش می رسد. - به گزارش خودرو.</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-09T15:00:53+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی روغن گیربکس pro http://cartk.mihanblog.com/post/1479 <div class="med" id="res" role="main" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; border: 0px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="search" style=""><div data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAaCB8" style=""><div data-async-context="query:%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%20pro" id="ires" style="margin-top: 6px;"><div eid="FQ3zWsX0PJD3gQaPyqLADw" id="rso" style=""><div class="bkWMgd" style=""><div class="srg" style=""><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="33" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCCEoADAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">روغن1لیتری گیربکس 206و207 اتوماتیک AL4 اصلی | شماره ...</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30 bc" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">esam.ir</span>&nbsp;› قطعات و لوازم ماشین و موتور › روغن، مکمل و فیلتر › روغن موتور</cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwglMAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">ایسام روغن1لیتری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;206و207 اتوماتیک AL4 اصلی AL4 mobil - قیمت هر لیتر است - اصلی فرانسه -بهترین&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گریبکس اتوماتیک 206 و 207 | شماره کالا:<wbr>1254971.</span></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iIa7xjdWhkAU" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChDZnQEIKDAA" style=""></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="48" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCDAoATAB"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">انتخاب روغن گیربكس اتوماتیك : یزد اتوماتیک</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.yazdautomatic.ir/انتخاب-روغن-گیربكس-اتوماتیك/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwgzMAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۳ آبان ۱۳۹۲ -&nbsp;</span>انتخاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربكس</span>&nbsp;اتوماتیك دكسرون و زمان تعویض آن dexron. ... شاید تاکنون برای تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>اتوماتیک اتومبیل خود به تعیرگاه یا تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;مراجعه کرده باشید و پس از مراجعه در انتخاب نوع&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;دچار تردید شده .... لطفا نام و مدل دقیق این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن Pro</span>&nbsp;را ذکر بفرمایید و اینکه ساخت کدام کشور است؟</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="55" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCDcoAjAC"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">مشکلات گیربکس اتوماتیک AL4 - صفحه 145 - سیستم ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">ir206.net/index.php?/topic/301-مشکلات-گیربکس-اتوماتیک-al4/&amp;page=145</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwg6MAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دوستان حالا&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Pro</span>&nbsp;یك لیتری بهتره یا Esso دو لیتری؟؟؟؟ كسی در مورد اون&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;نیسان كه عكسشو گذاشتم نظری نداشت؟ اگه این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>های Esso و&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Pro</span>&nbsp;تقلبی شده پس از یه مارك دیگه كه اصلیه استفاده كنیم بهتر نیست؟؟؟ این نیسان CVT NS-2 رو خیلی تعریفشو كرد.اونم گفت ٣ ٤ ماهه دیگه اینارو میریزیم چون اونا تقلبی شدن و مثل قبل نیستن&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="60" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCDwoAzAD"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">مشکلات گیربکس اتوماتیک AL4 - صفحه 144 - سیستم ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">ir206.net/index.php?/topic/301-مشکلات-گیربکس-اتوماتیک-al4/&amp;page=144</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwg_MAM" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">میخواستم ببینم به نظرتون بریزم یا برم از همون فابریكا بخرم و عوض كنم؟؟؟ خیر فقط&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;فابریک اورجینال(esso ATF) بریز و عمر<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;رو تضمین کن. همینا که نوشته&nbsp;<span style="font-weight: bold;">pro</span>&nbsp;با لیبل ایساکو رو میفرمایید؟ Sent from my SM-G900H using Tapatalk. این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>اصلی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;AL4 که مشترک بین 206، 207 و مگان و ... دقت کن رنگ این&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="65" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCEEoBDAE"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">GEARMASTER | Fuchs روغن فوکس ایرانیان</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.fuchs.com/ir/fa/brands/a-k/gearmaster/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwhEMAQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">GEARMASTER&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;های چرخ دنده با عملکرد بالا با ثبات عالی حرارتی و ثبات در مدت مصرف هستند که از ویژگی های عالی محافظت در برابر ساییدگی نیز برخوردارند. این سیالات روانکاری با عملکرد بالا، کارایی فرآیندهای تهیه و تولید مورد نظر را افزایش می دهند، میزان استفاده از ماشین آلات را افزایش داده، فواصل زمانی تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;را&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="70" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCEYoBTAF"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">شرکت کاوش خودرو|دستگاه شستشو و تعویض روغن گیربکس ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.kavoshtools.com/product-detail/atf-30/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwhJMAU" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دستگاه اتوماتیک تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;با بهره گرفتن از فناوری روز دنیا بر اساس فشار خروجی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>، دما و فشار سیستم را تنظیم می کند.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="75" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCEsoBjAG"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">شرکت کاوش خودرو|دستگاه شستشو و تعویض روغن گیربکس ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.kavoshtools.com/product-detail/atf-20/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwhOMAY" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">چرا از دستگاه تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک استفاده کنیم؟ ساختار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک پیچیده می باشد و تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;به سبک سنتی و دستی باعث تعویض 25 % از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;و ماندن ضایعات فلزی و رسوبات می گردد و نیز باعث مخلوط شدن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;جدید با رسوبات و ضایعات می گردد که سبب لرزش دنده و تاخیر در تعویض دنده و تقه زدن و&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="81" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCFEoBzAH"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس اتومات Mobil - اسپوتا موتور</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">spotamotor.com/index.php?route=product/category&amp;path=184_185_186</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwhUMAc" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتومات Mobil ·&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;دستی Mobil · مایع خنک کننده و ضد یخ&nbsp;<span style="font-weight: bold;">PRO</span>&nbsp;· اورجینال پژو 206 · کیت کلاچ اورجینال · بلبرینگ کلاچ اورجینال · مجموعه سفت کن دینام · کابل کلاچ&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;· کیت تایمینگ · تسمه دینام اورجینال · تسمه تایمینگ اورجینال · فیلتر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پایه کوتاه · لنت ترمز · لنت ترمز جلو&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="86" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCFYoCDAI"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">قیمت دستگاه شستشوی روغن گیربکس اتوماتATF 3000 PRO</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">abzarlube.com/product/دستگاه-ساکشن-روغن-گیربکس-اتومات-ATF-3000-PRO</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwhZMAg" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">فروش و قیمت دستگاه فول اتومات ATF ساكشن شستشو و تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک ماشین و خودرو SPIN اسپین ایتالیا ابزار لوب شارژر و مکنده&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتومات لانچ bg.</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="91" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAVCFsoCTAJ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">قیمت دستگاه ATF ساكشن شستشو و تعویض روغن گیربکس ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">abzarlube.com/catproduct/قیمت-دستگاه-ATF-ساكشن-شستشو-و-تعویض-روغن-گیر...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChCpHwheMAk" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">دستگاه ATF ساکشن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیکATF 3000&nbsp;<span style="font-weight: bold;">PRO</span>&nbsp;ساخت شرکت اسپین SPIN ایتالیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب دستگاه ATF ساکشن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک ATF 3000&nbsp;<span style="font-weight: bold;">PRO</span>&nbsp;را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. دستگاه فول اتومات ATF ساكشن شست و شو و تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک مناسب انواع سواری و خودرو می&nbsp;...</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="bottomads" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="C4eCVc c" id="tadsb" aria-label="تبلیغات" role="region" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChD0CQhg" style="position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden; font-weight: normal;">تبلیغات</h2><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="97" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید روغن گیربکس استاندارد | برای خودروهای اتوماتیک و دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.nilaka.com/روغن_گیربکس/کلیه_خودروها</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis2" data-async-context="wtad:CpsCCAEQARgBIAGaAQpuaWxha2EuY29twgEKbmlsYWthLmNvbeoB8AFbbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMSxudWxsLFtbInd3dy5uaWxha2EuY29tL9ix2YjYutmGX9qv24zYsdio2qnYsy_aqdmE24zZh1_YrtmI2K_YsdmI2YfYpyJdCiwibmlsYWthLmNvbSIsIm5pbGFrYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI1MTE0NjYxNDE1NCJdCixbIjE1MjU4NzgwMzgwNjE5NDciLDE4MzM1MTIzOSw2NzEwODk3NjFdCiwi2LHZiNi62YYg2q_bjNix2KjaqdizIHBybyJdCl0KXQqKAgJzMg%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s2" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="iQdMs6B1mGJI" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-iQdMs6B1mGJI"><div class="iQdMs6B1mGJI-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s2" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="iQdMs6B1mGJI" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChC2lgEIYw" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">انتخاب و خرید آنلاین&nbsp;<b style="">روغن گیربکس</b>&nbsp;مطابق با استاندارد هر خودرو از فروشگاه نیلاکا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تضمین اصالت&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;مشاوره خرید&nbsp;·&nbsp;تحویل سریع</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Brands: ادینول, توتال, الف, تاپ وان, آترود</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">مجله نیلاکا</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">حساب کاربری</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">محبوب ترین ها</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">تماس با ما</span></li></ul></li><li class="ads-ad" data-hveid="107" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید واسکازین انواع خودرو | مخصوص گیربکس اتوماتیک یا دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.digikala.com/واسکازین/لوازم-خودرو</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis3" data-async-context="wtad:Cp4CCAEQARgBIAGaAQxkaWdpa2FsYS5jb23CAQxkaWdpa2FsYS5jb23qAe8BW251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzEsbnVsbCxbWyJ3d3cuZGlnaWthbGEuY29tL9mI2KfYs9qp2KfYstuM2YYv2YTZiNin2LLZhS3YrtmI2K_YsdmIIl0KLCJkaWdpa2FsYS5jb20iLCJkaWdpa2FsYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI0MDQwODA2NzA4OCJdCixbIjE1MjU4NzgwMzgwNjE5NDciLDE4MzM1MTIzOSw2NzEwODk3NjFdCiwi2LHZiNi62YYg2q_bjNix2KjaqdizIHBybyJdCl0KXQqKAgJzMw%3D%3D" data-async-trigger="wta_async_s3" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="iGjMvUgYc_cE" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-iGjMvUgYc_cE"><div class="iGjMvUgYc_cE-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s3" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="iGjMvUgYc_cE" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChC2lgEIbQ" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">خرید واسکازین و&nbsp;<b style="">روغن</b>&nbsp;جعبه دنده انواع اتومبیل از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;پرداخت در محل&nbsp;·&nbsp;ضمانت اصل بودن کالا&nbsp;·&nbsp;تحویل اکسپرس&nbsp;·&nbsp;تضمین بهترین قیمت</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">پیشنهاد شگفت انگیز</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">خرید کارواش خانگی</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">واکس و پولیش خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم جانبی خودرو</span></li></ul></li></ol></div></div><div class="med" id="extrares" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="botstuff" style=""><div data-ved="0ahUKEwiF07PT8vjaAhWQe8AKHQ-lCPg4ChAICHQ" style=""><div id="bres" style=""></div><div id="brs" data-hveid="117" style="margin-bottom: 28px;"><g-section-with-header style="display: block; margin: 40px 0px 0px;"><div class="e2BEnf" style="padding: 0px 0px 12px;"><h3 class="med dPAwzb" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; line-height: 18px; height: auto; text-align: right;">جستجوهای مربوط به روغن گیربکس pro</h3></div></g-section-with-header></div></div></div></div> text/html 2018-05-09T15:00:02+01:00 cartk.mihanblog.com قائم حسینی روغن گیربکس esso al4 http://cartk.mihanblog.com/post/1478 <div class="med" id="res" role="main" style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px 16px; border: 0px; font-family: arial, sans-serif;"><div id="search" style=""><div data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAaCB8" style=""><div data-async-context="query:%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%20esso%20al4" id="ires" style="margin-top: 6px;"><div eid="5gzzWtWtLczZgQaH-6rwCg" id="rso" style=""><div class="bkWMgd" style=""><div class="srg" style=""><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="33" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCCEoADAA" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">گیربکس اتوماتیک AL4 - سرویس خودرو - Google Sites</span></font></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://sites.google.com/site/urlgoogelcom/httpsgooglecomsite-urlgoogelcom</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwgkMAA" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۲ مهر ۱۳۹۴ -&nbsp;</span>ساعت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>. راهنمای ورودی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;به والوها (سوپاپها ). شیر برقی. اجازه ورد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;به ساعت&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>. سلکتور. تقسیم دنده از شیفتر به&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>. شافت ورودی.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس ESSO</span>&nbsp;LT 7. 1141. اویل پمپ. دسته دنده. دسته دنده. تورک کمورتور. مهمترین قطعه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک که&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;با فشاردر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="39" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCCcoATAB"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">انتخاب روغن گیربكس اتوماتیك : یزد اتوماتیک</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.yazdautomatic.ir/انتخاب-روغن-گیربكس-اتوماتیك/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwgqMAE" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۳ آبان ۱۳۹۲ -&nbsp;</span>انتخاب&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربكس</span>&nbsp;اتوماتیك دكسرون و زمان تعویض آن dexron. ...&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;هیدرولیک با نشان VG مانند (VG68) برای استفاده در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک مناسب نیستند و مخصوص جعبه فرمان هیدرولیک و … می باشند.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;های .... با توجه به اینکه<span style="font-weight: bold;">esso</span>&nbsp;اصل نیست و اکثرا اماراتی هست چه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;گیربکسی رو پیشنهاد میکنید .</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="46" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCC4oAjAC"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس اتوماتیک 1 لیتریPRO اورجینال آلمان – ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.206part.ir/product/روغن-گیربکس-اتوماتیک-1-لیتری/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwgxMAI" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><div class="slp f" style=""><g-review-stars><span class="tPhRLe" aria-label="۴٫۰ از 5 رتبه‌بندی شده است" style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -100px -260px no-repeat; display: inline-block; height: 13px; overflow: hidden; position: relative; top: 1px; width: 65px;"><span style="background: url(&quot;/images/nav_logo242.png&quot;) -112px -275px no-repeat; display: block; height: 13px; width: 53px;"></span></span></g-review-stars>&nbsp;رتبه: ۴ - ‏ نقد</div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۱ دی ۱۳۹۳ -&nbsp;</span><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">Description. Peugeot / Citroen Automatic Transmission Oil.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">AL4</span>&nbsp;AUTOMATIC&nbsp;<span style="font-weight: bold;">GEARBOX</span>OIL. MOBIL ATF 4HP20&nbsp;<span style="font-weight: bold;">AL4</span>. PART NO.9730.AE. 1L. MADE IN DE. APPROVED PSA PEUGEOT CITROEN S 71-2340. This is manufacture recommended transmission oil for Peugeot and. Citroen vehicles.</span></span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="53" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCDUoAzAD"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن موتور مگان</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.askmeaboutengineoils.com/index.php/topics/iranian.../megan-engine-oil.html</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwg4MAM" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۱۸ فروردین ۱۳۹۲ -&nbsp;</span>مگان در دو مدل 1600 سی سی و 2000 سی سی طراحی شده است و مدل 2000 سی سی دارای&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک نیز میباشد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک مگان از نوع 4 سرعته تیپ ترونیک مدل&nbsp;<span style="font-weight: bold;">AL4</span>میباشد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس AL4 گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک هست که در خودروهای گروه پژو (308 و 406 و 407 و 806 و 708 و پژو پارس و 206 اتوماتیک)، رنو&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="60" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCDwoBDAE"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">روغن گیربکس| فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.digikala.com/Search/Category-gearbox-oil</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwg_MAQ" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو الف مدل Elfmatic IID یک لیتری 2.6از 3 رای 24,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو توتال مدل Transmission TM چهار لیتری 80W-90 3.0از 2 رای 85,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو مزدا مدل ATF M-V حجم 20 لیتر 3.0از 1 رای 1,400,000 تومان. مقایسه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;خودرو موبیل مدل One حجم 946 میلی لیتر&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="65" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCEEoBTAF"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">پژو 206 گیربکس اتوماتیک-نسخه قابل چاپ</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.wikirahnama.com/print.php?page=پژو-206-گیربکس-اتوماتیک</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwhEMAU" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>، زمان و کیلومتر تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207:&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;قابل استفاده در پژو 206 و 207،&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن AL4 esso</span>&nbsp;است که در بسته بندی هایی مطابق شکل زیر عرضه می شوند: (هر دو آنها متعلق به یک کارخانه است و<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;درون آنها کاملا یکسان است).&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک 206، 207.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="71" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCEcoBjAG"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207 - اتو انژکتور ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">www.autodoc.ir/Knowledges_Peugeot_206_207.aspx</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwhKMAY" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>، زمان و کیلومتر تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207.&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;قابل استفاده در پژو 206 و 207،&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن AL4 esso</span>&nbsp;است که در بسته بندی هایی مطابق شکل زیر عرضه می شوند: (هر دو آنها متعلق به یک کارخانه است و<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;درون آنها کاملا یکسان است).</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="77" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCE0oBzAH"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">تعمیر گیربکس اتومات هیدروتک | تعمیرکار گیربکس ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">gearbox-part.com/article?n=تعمیر-گیربکس-اتوماتیک-پژو-تندر-ساندرو</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwhQMAc" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">گیر کردن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;در دنده 3. - روشن شدن چراغ S برف * . - گیر کردن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;در دنده 1. - هر گونه&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;ریزی از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>. - هرز گاز خوردن&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;در دنده D. - عدم تغییر وضعیت دنده با جابجایی لیور (دسته دنده اتوماتیک). در صورت تامین قطعات مورد نیاز، تعمیر اساسی&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس AL4</span>&nbsp;بین 1 تا 2 روز زمان لازم دارد و هزینه آن نیز بستگی&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="83" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCFMoCDAI"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">گیربکس اتوماتیک (صفحه سوم) | ماهر</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">mahercar.ir/اخبار-جدید-خودرو/گیربکس-اتوماتیک-صفحه-سوم/</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwhWMAg" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;">نوع و مقدار&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک 206&nbsp;<span style="font-weight: bold;">AL4</span>. در زمان تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;3 لیتر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;تخلیه میشود ولی در زمان تعمیر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>بدلیل تخلیه کامل 6 لیتر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;استفاده میشود و حتما باید از&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن Esso</span>&nbsp;Mobil Aft 4hp20&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Al4</span>&nbsp;استفاده شود. زمان تعویض&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;اتوماتیک 206&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Al4</span>&nbsp;به گفته ایران خودرو این&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن</span>&nbsp;نیاز به تعویض&nbsp;...</span></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.8; text-align: right; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 28px;"><div data-hveid="89" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChAVCFkoCTAJ"><div class="rc" style="position: relative;"><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><span style="cursor: pointer;">چه زمانی باید روغن گیربکس اتوماتیک را عوض کنیم؟ - ...</span></h3><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 1.8;"><div class="f hJND5c TbwUpd" style="height: 18px; line-height: 16px; white-space: nowrap;"><cite class="iUh30" style="font-style: normal; font-size: 14px;"><span dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate;">https://www.khodrobank.com/.../چه-زمانی-باید-روغن-گیربکس-اتوماتیک-را-عوض-ک...</span></cite><div class="action-menu ab_ctl" style="display: inline; position: relative; margin: 1px 3px 0px; user-select: none; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 0px; line-height: 27px; margin: -3px 3px 2px 0px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: none; user-select: none; background-image: none; border-width: 5px 4px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-image: initial; box-shadow: 0px 0px 0px 0px; filter: none; width: 0px; text-decoration-line: none; display: inline-block; top: 7.5px; position: absolute; right: 0px;"></span><div class="action-menu-panel ab_dropdown" role="menu" tabindex="-1" jsaction="keydown:m.hdke;mouseover:m.hdhne;mouseout:m.hdhue" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChCpHwhcMAk" style="border-radius: 0px; cursor: default; font-size: 13px; font-weight: bold; height: 12px; line-height: 27px; margin: 1px 0px 2px; min-width: 0px; padding: 0px; text-align: center; transition: opacity 0.218s; user-select: none; background-image: initial; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px; filter: none; width: 13px; text-decoration-line: none; display: inline-block; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: absolute; left: auto; top: 12px; z-index: 3; right: 0px; visibility: hidden;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="action-menu-item ab_dropdownitem" role="menuitem" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; user-select: none; cursor: pointer;"></li></ol></div></div></div><span class="st" style="line-height: 1.24; word-wrap: break-word;"><span class="f" style="">۳ آبان ۱۳۹۶ -&nbsp;</span>اما&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;های اتوماتیک نیازمند دقت در نگهداری هستند چرا که در صورتی که مشکلی در آنها پیش بیاید هزینه نسبتاً گزافی را روی دست مالک خودرو خواهند گذاشت. یکی از مواردی که در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">گیربکس</span>&nbsp;های اتوماتیک باید به آن توجه زیادی کرد&nbsp;<span style="font-weight: bold;">روغن گیربکس</span>&nbsp;است. در ادامه خواهیم به این نکته بپردازیم که چه زمانی باید اقدام به&nbsp;...</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="bottomads" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="C4eCVc c" id="tadsb" aria-label="تبلیغات" role="region" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChD0CQhf" style="position: relative; margin-right: 0px; margin-left: 0px;"><h2 class="hd" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; top: -1000em; overflow: hidden; font-weight: normal;">تبلیغات</h2><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><li class="ads-ad" data-hveid="96" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk"><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید روغن گیربکس استاندارد | برای خودروهای اتوماتیک و دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.nilaka.com/روغن_گیربکس/کلیه_خودروها</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis2" data-async-context="wtad:CqICCAEQARgBIAGaAQpuaWxha2EuY29twgEKbmlsYWthLmNvbeoB9wFbbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMSxudWxsLFtbInd3dy5uaWxha2EuY29tL9ix2YjYutmGX9qv24zYsdio2qnYsy_aqdmE24zZh1_YrtmI2K_YsdmI2YfYpyJdCiwibmlsYWthLmNvbSIsIm5pbGFrYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI1MTE0NjYxNDE1NCJdCixbIjE1MjU4Nzc5OTA4MDg0ODEiLDE4MzM0NDM2MCwtMTQ0MjMxOTYxNV0KLCLYsdmI2LrZhiDar9uM2LHYqNqp2LMgZXNzbyBhbDQiXQpdCl0KigICczI%3D" data-async-trigger="wta_async_s2" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="idKXqoiB1ytY" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-idKXqoiB1ytY"><div class="idKXqoiB1ytY-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s2" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="idKXqoiB1ytY" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChC2lgEIYg" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">انتخاب و خرید آنلاین&nbsp;<b style="">روغن گیربکس</b>&nbsp;مطابق با استاندارد هر خودرو از فروشگاه نیلاکا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">مشاوره خرید&nbsp;·&nbsp;تحویل سریع&nbsp;·&nbsp;تضمین اصالت&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Brands: ادینول, توتال, الف, تاپ وان, آترود</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">مجله نیلاکا</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">محبوب ترین ها</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">حساب کاربری</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">تماس با ما</span></li></ul></li><li class="ads-ad" data-hveid="106" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px 16px; border: 0px; list-style: none; line-height: 18px;"><div class="ad_cclk" style=""><h3 style="font-size: 18px !important; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="cursor: pointer;">خرید واسکازین انواع خودرو | مخصوص گیربکس اتوماتیک یا دستی‏</span></h3></div><div class="ads-visurl" style="white-space: nowrap; font-size: 14px;"><span class="Z98Wse" style="border-radius: 3px; display: inline-block; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(0, 102, 33); padding: 1px 2px 0px 3px; line-height: 11px; vertical-align: baseline; margin-left: 7px; margin-right: 0px;">تبلیغ</span><cite dir="ltr" class="UdQCqe" style="font-style: normal; unicode-bidi: isolate; display: inline-block; max-width: 558px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; vertical-align: bottom;">www.digikala.com/واسکازین/لوازم-خودرو</cite>‏<span class="e1ycic" style="display: inline-block; margin: 0px 3px; position: initial; width: 12px;"><span id="aiis3" data-async-context="wtad:CqUCCAEQARgBIAGaAQxkaWdpa2FsYS5jb23CAQxkaWdpa2FsYS5jb23qAfYBW251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzEsbnVsbCxbWyJ3d3cuZGlnaWthbGEuY29tL9mI2KfYs9qp2KfYstuM2YYv2YTZiNin2LLZhS3YrtmI2K_YsdmIIl0KLCJkaWdpa2FsYS5jb20iLCJkaWdpa2FsYS5jb20iXQosMixudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFtbIjI0MDQwODA2NzA4OCJdCixbIjE1MjU4Nzc5OTA4MDg0ODEiLDE4MzM0NDM2MCwtMTQ0MjMxOTYxNV0KLCLYsdmI2LrZhiDar9uM2LHYqNqp2LMgZXNzbyBhbDQiXQpdCl0KigICczM%3D" data-async-trigger="wta_async_s3" jsaction="menu_item_selected:r.Xx1sV_Jzb9Q" data-rtid="irGKoa7CfjDk" jsl="$t t-FcRZKOABPPk;$x 0;" class="r-irGKoa7CfjDk"><div class="irGKoa7CfjDk-8Fk4a8EszjQ k1sBMc y yp" id="wta_async_s3" data-jiis="up" data-async-type="wta" data-async-context-required="wtad" style="display: inline-block;"></div><div class="action-menu YMEk9e TxG06d" title="چرا این تبلیغ؟" aria-label="چرا این تبلیغ؟" role="button" tabindex="0" jsaction="r.crkNEEZsxco" data-rtid="irGKoa7CfjDk" jsl="$x 2;" data-ved="0ahUKEwjVuO-88vjaAhXMbMAKHYe9Cq44ChC2lgEIbA" style="display: inline; margin: 0px; position: relative; user-select: none; top: 0px; right: 0px; cursor: pointer; padding: 0px; line-height: 0; height: 12px; vertical-align: middle;"><span class="mn-dwn-arw" id="zvzE9" style="border-color: rgb(0, 102, 33) transparent; border-style: solid; border-width: 5px 4px 0px; width: 0px; height: 0px; margin-right: 3px; top: 8px; margin-top: -4px; position: absolute; right: 0px;"></span></div></span></span></div><div class="ellip ads-creative" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">خرید واسکازین و&nbsp;<b style="">روغن</b>&nbsp;جعبه دنده انواع اتومبیل از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</div><div class="ellip" style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">تضمین بهترین قیمت&nbsp;·&nbsp;ارسال رایگان&nbsp;·&nbsp;پرداخت در محل&nbsp;·&nbsp;ضمانت اصل بودن کالا&nbsp;·&nbsp;تحویل اکسپرس</div><ul class="OkkX2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">پیشنهاد شگفت انگیز</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">واکس و پولیش خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><span style="cursor: pointer;">لوازم تزئینی خودرو</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; display: inline; line-height: inherit;"><font style=""><span style="cursor: pointer;">خرید کارواش خانگی</span></font></li></ul></li></ol></div></div>